images (1)Rad na sebi je rad na cjelini. Svjesnosti sebe, života, vanjskog i unutarnjeg, viđenju granica koje postavljamo, ograničenja, suočavanja (stati ispred sebe i vidjeti šta jesmo a ne potiskivati, pravdati, imenovati drugačije u skladu sa slikom o sebi), izraziti svjesno sebe ili se izraziti na svjestan (sveobuhvatan, cjelovit, životan, budan) način. Steći volju, tj. voljno se izraziti a ne biti povučeni tokovima nesvjesnog života, sila oko nas, ciljeva i načina življenja koja nismo mi, izraziti (nekad i nametnuti, ali nekad i bez nametanja već prosto izražavanje sebe i svoje želje, strasti, volje, namjere, odlučnosti, životnosti, itd.) se u svijetu koji smo mi jer svijet koji vidimo je naš svijet, i to svatko za sebe može reći. Imati volju da svijest koja jesmo zaživimo u svijetu koji jesmo, a ne svijetu koji nismo i od kojeg bježimo, tj. steći voljnu odgovornost za sebe i svijet kao sebe. Odgovornost je odgovor života koji je svjesnost sebe, svjestan je sebe kao života (šta je život?). Odgovornost ne može biti definirana definicijom, ograničena bilo čim, već je stalno izraz vas kakvi jeste u svijetu kakav jeste. Vi kakvi jeste je svijet kakav jeste i obrnuto. Dovesti odgovor koji je ispravan (usklađen, u ravnoteži, cjeloviti izraz božanskog koji je čovjek). I na kraju kreativnosti, tj. izraziti kreaciju sebe u svijetu koji je vaša kreacija. U ovom slučaju, nesvjestan čovjek živi u nesvjesnom svijetu i to je njegov odraz. Mehaničan čovjek živi u mehaničkom svijetu i to je njegov odraz, kao i obrnuto. Kreativan čovjek kreira svijest oko sebe sobom, jer on je suština kreativnosti kao božanska sila (kundalini shakti). Kada kažem da je čovjek kreativna sila mislim na čovjeka koji je svjestan i koji ima volju te to dvoje u svojoj kombinaciji teži izrazu a to je kreativnost kao izraz božanske stvaralačke sile.

Tijelo, um i duša. Tijelo je izražaj duše kroz um. Duša uvijek zna božansku volju i teži da se sjedini sa božanskim te da to sjedinjenje izrazi kroz um, kao svoj produžetak, kao alat a um kroz tijelo kao svoj alat izražaja, a time i svijet oko vas. Duša je svjesna, budna, prisutna, ravnoteža, mir, ujednačenost, odraz božanskog principa (ne miješajte podsvijest i vital sa dušom u kojoj govorim). Um je odraz duše. Ali um je zarobljen slikom svijeta, svijetom oko nas, programima kojima je ispunjen jer misli da je on kreacija svijeta, a ne obrnuto. Tada to više nije um kao izražaj duše, jer duša je izgubila funkciju gospodara sa umom te je on izražaj tijela, programa, vanjskog uma (iskazujućeg, formuliranog, čulnog uma). Taj um, u svijetu granica koje smo postavili, svjesno ili nesvjesno, održava pogrešnu sliku svijeta, tj. on je reflektira i u sukobu je sa unutarnjim umom (intimnim, ne čulnim umom) koji još uvijek osjeća dušu ili sebe ali ne može da se izrazi, ne može da preuzme palicu gospodara i da gospodari svojim životom, tj. sobom kao životom. Duša koja razumije kozmičke zakone jer je ona suština kozmičkih zakona na nivou izražaja Bića kao Atme, Bića kao kapljice Apsoluta (ocean koji je sama kap), ali ne može da ih izrazi jer je blokirana od uma i gospodara “ovog svijeta” tj. mišljenja, uvjerenja, koncepta i ideja svijeta kao realnosti koji isključuje čovjeka kao jedinku, pojedinačno božansko biće, kao stvarnog kreatora svijeta i civilizacije te teži da čovjeka podredi mehaničnosti cjeline čovječanstva koja je izgubila kontakt sa sobom i dušom i naizgled tjelesno i umno izražava sebe kao dušu čovječanstva kroz pojedinca, duša ne može doći do izražaja. Na kraju, dolazim do toga da je cijela težnja, možda zaboravljena kroz tisuće godina, usmjerena kroz religiju, duhovnost i ezoterično pokušaj da se preokrene gospodar, tj. pokušaj da se stvarni gospodar dovede u svijet. To je simbolika borbe za duše, borbe dobra i zla, borbe istočnog i zapadnog ezoteričnog centra (ezoterično znači unutarnje, istok znači unutarnje. Zapad znači vanjsko.), ili drugim riječima borbe između dobra (istoka) i zla (zapada). Istok i zapad simboliziraju i borbu unutarnjeg i vanjskog, zamijenjena mjesta, grijeh. Istok je duša, zapad je um ogrezao u lažnom gospodarenju čovjekom, čovječanstvom i prirodom. Istok je svjesnost, zapad je nesvjesnost. Istok je izraziti sebe, zapad je izraziti mehaničnost, sile svijeta. Istok je planina, zapad je dolina, itd., da ne objašnjavam taj simbol dalje, sada možete sami shvatiti ovaj simbol. Ovaj svijet nema dušu, jer duša nije izražena u njemu. Duša ovog svijeta je zapad, ne kao geografska odrednica, već tjelesnost i umnost podređena tijelu, materiji, grubosti, negativnim emocijama te time i uvjerenjima i stavovima. Borba istoka i zapada je upravo borba u nama. Između unutarnjeg, božanskog života, budnog života, svjesnog života, budne kundalini shakti i materije, nesvjesnog, mehaničkog, uspavanosti, uspavane kundalini shakti. Drugim riječima, tzv. kundalini shakti ste vi. Vi nemate kundalini vi jeste kundalini kao cjelina, kao izražaj duše koja je ili uspavana, metaforički rečeno jer duša nikad ne spava, ili koja je probuđena, zna svoju prirodu kao izražaj božanske sile (shakti) unutar posude (tijela, uma, života, svijeta), tj. kundalini shakti. Otuda vi ne možete probuditi kundalini jer vi nemate kundalini već vi jeste uspavana kundalini, uspavana duša, uspavano biće, tj. alati koje biće i duša imaju ili bi trebali da imaju kao svoj izražaj preuzeli su kontrolu (izbačeni ste iz raja) i vladaju vama. To je simbolika uspavane kundalini. Simbol zmije je manje bitan, ali kad smo već tu u priči o simbolima ona simbolizira valovitost kretanja božanske sile. Uzdizanje, valovitost kretanja, pokretljivost, sklupčanost, vitalnost, otrovnost ili ljekovitost (mnogi lijekovi se spremaju od otrova zmije), ali simbolizira i biće u smislu galaksije (jer naše biće nastaje na nivou galaksije). Galaksija je spiralna, “zmija” koja grize svoj rep (ouroboros). Kada je čovjek probuđen on izražava svoje biće koje je galaksija predstavljena zmijom ali ovaj put uspravljenom zmijom. Ovo je dio značenja simbola “zmije”. Ujedno, zmaj koji je simbol u nekim drugim duhovnim kulturama simbolizira zmiju. Zmaj je vaša snaga bića, kojom ričete, izražavate vatru (životnu silu), pravi gospodar, zmajska snaga bića. Lav, vuk, tigar, itd., sve to su simboli izražaja prave prirode, bića koje jeste kada spoznate svoju prirodu. To je način na koji su drevni narodi a time i učenja simbolički označavali dijelove učenja.

U sebi vi ste zmaj, mudra i lukava zmija, neukroćena snaga, lav, vuk, tigar, pantera, neukroćena božanska sila (shakti) koja treba da se probodi i preuzme gospodarenje ovim svijetom, sudbinom, sobom, tijelom, umom. Zmija je prevarila Evu – vanjski um, vital, izražavajući um, prakrti (koja je ujedno i simbolizirana zmijom) – da zagrize plod podjele drveta dobra i zla, duše i materije te time zarobila Adama – purušu, svijest, izvor, sjeme, gospodara. U tom simbolu zmija predstavlja uspavanost koja GMIŽE po zemlji (manifestaciji) koja nije budna, koja spava, predstavlja lukavost ovog svijeta, zlokobnost. No, postoji još jedna simbolika zmije. Ona vodi Evu do drveta spoznaje dobra i zla time ona je vital u ovom svijetu kada je manifestirana, emocija kada je probuđena. Drugim riječima, životna sila koja nije naučila da kontrolira intelekt, um kao razlučujući faktor dobra i zla. U tom kontekstu dobro i zlo je opet ono što sam opisao u prethodnim pasusima.

Čovjek u svojoj prirodi je božanska sila (shakti, zmija, zmaj, lav, itd.) koja je zaspala i kojom vlada zla zmija, zmaj, uspavani vuk i lav, materija, vanjski um, mehaničnost, nesvjesnost, itd. Pokretanje toga, tj. rad na tome je PROCES BUĐENJA SHAKTI, DJELATNE BOŽANSKE SILE. Ili još jednostavnije Bog u čovjeku se mora probuditi, čovjek mora umrijeti (simbolika čovjeka je most između neba i zemlje, božanskog i životinjskog, duše i tijela, svijesti i manifestacije, itd.) kako bi Bog, Djelatna Sila Božanskog, Priroda Boga, Priroda Čovjeka, Božji Sin mogao da se izrazi i živi. Sin čovjeka, rođen od nevine žene, ili točnije žene spremne za udaju (prevodioci Biblije su ovo krivo preveli, iako može imati smisla ako razumijete jer su u drevna vremena, barem je bilo takvo uvjerenje, žene za udaju bile nevine), emocije spremne na sjedinjenje, a emocija je uvijek čista (ne miješajte vital sa emocijom). Ona je božansko nadahnuće, radosna volja, ljubav kao ujedinjujući faktor, ljubav kao kreativnost, itd. Ona je oplođena božanskim i teži da se ujedini sa izvorištem, sviješću, purušom, kako bi rodila ali mora biti prihvaćena od tog aspekta te to dolazi kao božja zapovijed (da Josip oženi Mariju). Marija rađa sina čovječjeg koji postaje, spoznajom, sin božji.
I SVE OVO, u duhovnom značenju, se zbiva IZNUTRA (ezoterično). To je priča o vama. Svaki lik u Bibliji predstavlja vas. Mojsije je vi. Ivan Krstitelj je Vi. Isus je Vi. Abraham je Vi. Jakob je vi. Noje je vi, itd. Ali vaše UNUTARNJE, SVJESNO, BUDNO VI. Ne vaš um, ne vaša osobnost, ne vaše tijelo iako kada ste probuđeni vi ste i osobnost i um i tijelo ali kao izražaj budne svijesti, tj. Bog je rođen. To je simbolika Božića koji uskoro dolazi. To je rođenje Boga koji je vaša priroda i koji je izražava u tom tijelu, tom umu, toj duši. Vi niste Bog. Bog je vi. Duhovnost krivo predstavlja ovu simboliku, a religija teži da je uništi jer time gubi kontrolu nad svijetom (iako ovo ima i svoj pozitivni aspekt, ali za sada ne mogu ići u simboliku toga).
Svaki Božić predstavlja rođenje Boga u čovjeku – duši, umu i tijelu. Otuda je rečeno “radujte se”. Bog se rodio. “Kristos se rodi” – “Uistinu se rodi” (a to može reći samo onaj koji je oživio Krista u sebi, tj. postao budan. On potvrđuje rođenje. Kada Krist umre na križu, Bog u njemu uskrsava.) Baraba mora biti pušten jer je Baraba vaša osobnost. Ona mora biti otpuštena. Krist mora umrijeti na križu kako bi se Bog rodio kao Živi Krist, Živa Djelatna Božanska Sila.
Svako učenje priča ISTU PRIČU samo u skladu sa vremenom, prostorom, konceptima, idejama mjesta na kojem je nastalo. Jer sva učenja potječu iz istog centra, istog mjesta.
Krist je vaša kreativna svijest koja stvara svijet oko sebe. Ali ovaj put kao stvarni gospodar, duša koja izražava svoju Božansku prirodu (Biće, Atma) tj. izražava Djelatnu Silu Boga koje je jedina Realnost ovog univerzuma, bio taj univerzum velik ili bio mali kao vaš osobni univerzum.

Vi ste cijeli univerzum sa svim svjetovima u sebi, baš kao Apsolut na svojoj razini vi ste apsolut kao cjelina, unija, verzuma (uni-verzum). To je osnovni stav, uvjerenje, koncept i ideja ako želite biti, postati (već jeste time ne trebate postati već uskladiti se u sebi). On je Gospodar univerzuma, vi ste gospodar mini-uni-verzuma. On i vi ste jedno, s tim da je On veći nego vi, gospodar veće razmjere, moći, snage, ljubavi, itd. Time, sav svijet je vaš svijet. Ovo je jako bitno da se dobro shvati. Težite JEDINSTVENOM univerzumu koji sada jeste. Sve prepreke, sukobi, neravnoteže, itd. su neusuglašenosti u vašem univerzumu. Blokade, prepreke, strahovi, agresivnost, itd. sve to je vaš univerzum. Vanjski svijet je izražaj vas kao unutarnjeg svijeta, zajedno čine uniju vanjskog i unutarnjeg verzuma, baš kao što i granice unutar vas imaju potrebu ujedinjenja u vama te s tim razlogom granice imaju trenja između sebe i privlače vam pažnju na neusuglašenost. Pravilna slika svijeta ne postoji time između granica bjesni rat, trenje, sukob, netrpeljivost, itd. Na kraju, ako shvaćate ovu ideju, ne teži li vaš univerzum ravnoteži, usuglašavanju, suradnji, traženju pažnje kao cjelini, prihvaćanju cjeline sebe, itd.?
Bog je sve, unutarnji i vanjski svijet, prihvaćeni unutarnji i ne prihvaćeni unutarnji svijet, slika o sebi i projekcija onog što niste (ne želite biti). Bog je Bog cijelog univerzuma, cjeline svjetova, a vi ste gospodar (bog, božanska sila) vašeg univerzuma koji je dio cjeline Univerzuma kao Boga. Gdje niste usuglašeni? Gdje narušavate ravnotežu koja je Bog, u sebi i u vanjskom svijetu? Gdje blokirate Silu Života, Božansku Silu, koja ste vi (Kundalini Shakti)? Vaš svijet ne može biti odraz ravnoteže ako nema vas kao gospodara, božanske sile ravnoteže, svijesti o sebi i vlastitoj prirodi. Tu je vas pripremni Rad, ali i daljnji Rad na sebi jer to se uvijek provlači kroz sve razine Rada na Sebi.

Svijet izvan vas ne postoji. Života sila Boga je izražaj svijeta. Ako ste vi uspavani, nesvjesni, mehanični svijet je uspavan, nesvjestan, mehaničan time je božanska sila (kundalini shakti) nesvjesna, uspavana, mehanična. Svaki sukob u svijetu odraz je vašeg sukoba u vama jer, pobogu, svijet je vaš svijet. I svaki svijet, bilo kojeg čovjeka, je njegov vlastiti svijet. Tu je ono što volimo da ponavljamo da će našom promjenom da se promjeni svijet. Tj. ne mijenjajte svijet mijenjajte sebe i time mijenjate svijet. Sada ovo možete potpunije razumjeti. Svijet nije problem, naša slika svijeta je problem, mi smo problem jer spavamo, sanjamo, nesvjesni smo, mehanični smo, nemamo svjesnost, nemamo volju a time kreativna sila, kao božanski otisak stvara takav svijet. Kada se kreativna sila probudi, buđenjem vas kao svjesnosti, vas kao volje i ona dobiva drugačiji izraz i kreira VAŠ SVIJET drugačijim. Jer ova ravan je ravan mogućnosti, ravan izražaja, karmičkog izražaja (ovdje leži i pogrešno shvaćanje karme). Karma je vaše tijelo i vaš svijet, tj. to je posljednji izraz, krajnji izraz vas kao božanske sile, ili točnije božanske sile koja je zaspala u čovjeku. Vi nemate karmu, već ste karma. Karma nestaje kada se probudite jer to što ste u svojoj prirodi ne može imati Karmu. Božansko nema karmu, već svjesnu kreaciju. Univerzum je karma Boga. Ali On nema karmu. Karma je djelovanje triju sila kreacije shakti, ili božanske sile. Ako je naša karma takva kakva jeste to je ukaz da je kombinacija sila u nama pogrešna u smislu temelji se na pogrešnim konceptima, idejama, pogrešnoj slici svijeta, svijetu bez božanskog principa u nama.

Probuditi se znači znati ovo, ne imitirati, ne osobnosti dati izražaj ove istine. To je hranjenje laži i tzv. đavola, sotone, vraga koji je simbol okoštale osobnosti, tj. osobnosti koja spaja um i tijelo i misli da je kreator svega, da je stvarni gospodar, mehaničnosti, nesvjesnosti, sna, smrti a ne života. Ako to živite na taj način, kao što često kritiziram duhovnost i religiju, vi činite neoprostiv grijeh i njime ste osuđeni jer to je vaša vjera (aktivna supstanca kreiranja, rad na sebi, vjerovanje da ste vi kao osoba gospodar, gordost, sedam smrtnih grijeha, itd.) a bit će vam PO VAŠOJ VJERI. Takva duhovnost i religija je uzrok propadanja svijeta. Duhovan i religiozan čovjek bi trebao biti pomirbeni faktor svijeta. On je razrješenje svijeta – materije i duše, duha, božanskog). Ako vi ne radite svoj posao, kako treba a današnja duhovnost i religija to ne rade, vi ste krivac uništenja ovog svijeta. Vi ste trebali da ga izliječite, a niste uspjeli u tome. Duhovan i religiozni čovjek će platiti najveću cijenu za nedostatak ovog znanja i primjene. A to ste vi koji čitate ovo, koji meditirate, koji vjerujete u boga a živite po zakonima cara. Biti duhovan – religiozan, duhovna, ezoteričan – ima svoju cijenu. Zato svi koji nešto znaju govore da se u ovo ne zalijećete. Vaša DUŽNOST, DHARMA je poravnavajuća sila, pomirbeni faktor, manifestacija SVETOG DUHA u svijetu. Ako to ne radite činite grijeh protiv Svetog Duha, a to je grijeh koji se ne oprašta. Vi ne razumijete niti religiju, niti duhovnost, niti ezoterično. Vi ste uzrok propadanja svijeta. Jer vama gospodari vrag, đavo, materija, osobnost, pogrešna slika svijeta. Osobno, ja nemam problem da vas optužim. Jer sam vam nebrojeno puta rekao da optužba nije dželat koji treba da vam odrubi glavu, već milost da se osvijestite i preispitate sve ovo. Osobno, to svaki dan činim. Time, optužbom vas ja ne skupljam karmu vas jer u sebi sam čist i sam radim to što pišem, ili na što vas prozivam.
Mnogi kao ja, ili ja kao mnogi ukazujemo ali i sami radimo to na što ukazujemo. Mi ne želimo da budemo krivi, time ne krivimo vas. Mi želimo da ispravim svoju percepciju do krajnje mjere savršenstva Božanskog, stoga to možemo da tražimo i od vas, ukazujemo vam na tome i govorimo o razrješenjima. Mi dajemo kritiku, ne kritiziramo. Kritika uvijek nudi rješenje, kriticizam ne. Opet, time navlačimo vaš bijes, agresiju na sebe i vi time činite strahovit grijeh koji se ne prašta, jer mi simboliziramo sveti duh, pomirbeni faktor i radimo svoj posao, ništa više. Mi smo vaša posljednja šansa, kako god vam to izgledalo gordo, sujetno, arogantno.

Svrha duhovnost čovjeka (religioznog, duhovnog i ezoteričnog) jeste provođenje triju sila, ili triju izražaja jedne jedine božanske sile (shakti). To je VAŠA DHARMA. Za to ste se pretplatili, to ste odlučili da radite, možda nesvjesno sa pogrešnim ciljem ali ste odlučili. Time, načinom na koji to radite, biti ćete plaćeni. Svaka od te tri razine znači suptilnost božanske sile. Tu gdje je kršite, a prihvatili ste svoju plaću, morat ćete vratiti dug koji ste preuzeli na sebe. Time, za svo zlo na svijetu su krivi oni koji nisu odradili svoj posao, pored onih koji pripadaju tom zlu. Vi ste trebali biti SOL ove zemlje, a ispali ste otrov. Time plaća za to je na vašim plećima. Mi smo trebali biti oni koji AKTIVNO izražavanju NJEGOVU VOLJU, ali mi smo izabrali da izrazimo svoju pod krinkom Njegove Volje. To je uzrok uništenja u ovom svijetu. A mislim da ste svi primijetili da se to pojačava, postaje sve gore. Duhovnost i religija kao i ezoterično je umrlo za ovu planetu. A mi smo krivi, odgovorni za to. On živi u nama, a mi smo ga ubili. Vi želite slaviti sebe kao oni koji su sagradili Babilon, koji su se spustili u doline Babilonske i PODIGLI KULE SEBI U ČAST, nje NJEMU. Mi, vi, ja smo odgovorni za to. Vrijeme je, zato sve ovo i pišem, da to preokrenete. Barem VI KOJI IMATE PRILIKU I KOJI OSJEĆATE DA OVO ŠTO OVDJE PIŠE VIBRIRA ISTINOM.

Prije neki dan sam napisao GOTOVO JE. Sva mogućnost za evoluciju je uništena. Ali to je generalno. Netko je (znam tko) napisao komentar na to što sam napisao i ja sam mu potvrdio da je to istina što je napisao (neću vam reći gdje je to, potražite). Mi koji razumijemo VRIŠTIMO. Majstori VRIŠTE jer ste vi kao duhovna, religiozna, ezoterično biće ODGOVORNI za to. Ali nas nitko više ne čuje. Ne čujete nas jer ste preuzeti od vaše slike svijeta – vraga, demona, ega, egoizma, umišljenosti o svojoj veličini, kule koju ste izgradili sebi u čast (svrhu). To je vaša duhovnost, to je vaša religioznost, to je vaše ezoterično.
Time, Bog nije uspio da se probudi u vama, u ovom svijetu koji je vaš i, kako reče Zaratustra BOG JE MRTAV (Niče je mrtav. – Bog).
Ljubav, smisao, umirenost, nadahnuće, voljenje, Božanska Volja, Njegova Kreativnost, pomirenje, Duh, Biće – to je izražaj nas, vas, mene koji trebamo da živimo. Znam da je kraj, da više nema mogućnosti za većinu, ali za određene manjine ima. Učenje se danas daje javno s ciljem spašavanja što više duša. Vi morate, trebate, dužni ste (da uništim i onu duhovnost koja vam govori da ništa ne morate, niste dužni i ne trebate) da to izrazite ako ste odlučili da vjerujete, živite, spuštate Božanski Duh, Njegovu Silu, probudite Kundalini. Ako ste to uzeli a to ne radite, vi ste, mi smo krivi za uništenje ovog svijeta. Ne mehaničan čovjek, ne nesvjestan čovjek, ne čovjek bez duha (svetog duha u sebi), već vi, mi, ja.
Svaka agresija na ljude koji vam to govore, a ima ih mnogo, vraća se vama. Možete izbjeći posljedice te agresije jer vas onaj kojem služite štiti neko vrijeme, ali vam duša propada, uništava se. Jer vas ne štiti više onaj koji je trebao da vas štiti jer ste se njega odrekli. Možete biti tantrik, yogi, meditant, kršćanin, budista, hindus, sasvim svejedno. Vi ste to samo u riječima, ne u djelima, ne u stvarnom sebi. Lazarev vam govori o tome. Aurobindo vam govori o tome. Nisargadatta vam govori o tome. Gurđijev vam govori o tome. Svaki na svoj način.

Uskladiti sebe i svijet je naša dužnost. Rad je samo jedan od načina usklađivanja tog svijeta, jako suptilan način. Svi oni koji rade ovakav specifični Rad su dužni da to urade. Vi ne razumijete Rad. Vi se pretvarate da ga razumijete. Gurđijev se okreće u grobu. Aurobindo nije uspio jer vi niste razumjeli njegov rad. Vi radite rad sebi u čast, vi ste uništili Rad. Rad je vrhunska harmonizacija razumijevanja, primjene, izražaja Bića. Govorimo da je on iznad duhovnosti i religije, i jeste, ali ovaj put to govorimo zarad svoje gordosti, umišljenosti, fantazije, unutarnjeg uvažavanja. Vi ga radite zarad spasa svog dupeta, iz pogrešnih motiva, pogrešnih ciljeva, vi ste uzeli ključeve u svoje ruke a ne razumijete te ključeve.
Vi koristite strahovite alate samo razvoja na pogrešan način. Vi ne povezujete šta je to čovjek 5. Dalje ne možete. Zaglavili ste. Vi želite biti čovjek 5 kako bi zaštitili svoje dupe, bili moćni, snažni, savršeni kontrolori i ZATO NE MOŽETE BITI ČOVJEK 5. Gurđijev vam je dao simbole ali ih ne razumijete. Ništa vam dalje nije htio reći, jer NIJE IMAO KOME DA KAŽE. Opet, primjećujem da neki imaju to znanje, ali ga ne dijele sa vama, ne smiju.
Ja sam čovjek u Radu. I moja kritika vama nije od nekog tko ne razumije Rad. Dapače, bolje ga razumijem od vas. Time vas smatram odgovornim jer ne razumijete Rad a ušli ste u njega, tražite darove Duha, stavljate pravo na njih, ali ne plaćate cijenu za njih, već ih želite samo za sebe. Vi ste suština gordosti. Jer ste sebe, vašu ideju o Istinskom Ja, Čovjeku 5, postavili iznad BOŽANSKOG.
Ovo isto vrijedi za tzv. tantrike, ali i za ezoterične kršćane, budiste, hinduiste. Postali ste otrov ove zemlje.
Ne mrzim vas, nisam ogorčen na vas, ni kritiziram vas, ne nedostaje mi vanjskog uvažavanja ali izgovaram jasno ovo što vidim, ono što o vama znam. Pokušavam da vam, možda gordo, kažem gdje je greška. Ne želim da uljepšavam. Dugo sam to radio i ne želim više. Nije dalo rezultat. Vama treba šok. Ljutit sam. Malte ne bijesan. Jer vi ste trebali da začinite sve ovo, a niste. Živite i radite na sebi samo zarad svog dupeta, slike o sebi, savršenog kontrolora, unutarnjeg uvažavanja jer ste jadni mali crv koji želi malo slave. Vi ste podigli babilonsku kulu. Time to će biti vaša cijena. Ja svoju sa radošću plaćam jer me osvještava.

Prvi dio ovog teksta je uvod u ovo što sam u sljedećem dijelu napisao.
Za one koji ovo sami znaju, a ima ih, imam nešto da napišem.
Niste krivi, niste odgovorni, dali ste, izrazili ste, svijet vas mrzi, religija vam mrzi, duhovnost vas mrzi, ezoterično vas mrzi i time su pokazali šta su i tko su i cijena će biti u skladu sa onim što su i tko su. Svijet je savršen, cjelovit čak i u svojoj nesvjesnosti, mehaničnosti, svom uništenju. Za vas ovo ne važi. Vi trebate nastaviti tu gdje ste dalje, spustiti još više Božansku Volju, makar osjećali da nema svrhe to više radite. To trebate zarad onih koji nastavljaju dalje. Ovaj svijet je prožet drugim svjetovima i vaš Rad, njihov Rad se nastavlja dalje, čak i ako se ovaj svijet uništi (to je bio moj razgovor sa jednim Majstorom iz Kine prije nekoliko godina). Vi treba da radite kao da je sve savršeno dobro, jer čak i u uništenju SVE JESTE SAVRŠENO DOBRO. Trebate dati još više sebe, jer na kraju ne dajete se vi, Božansko se daje. Ljubav se daje jer je iznad istine, a ujedno ona je i istina. Bog se probudio u vama, ili se trenutno budi. Ako ste tu gdje ste onda je njegova svrha buđenja u vama upravo izvući pojedince koji zaslužuju biti izvučeni. To znači održati Njegovu Silu ovdje u kraju vremena. Osnažiti je. Dati joj izražaj do kraja. Zato ste tu. Bol koji se javlja jer vidite uništenje i razaranje treba biti zamijenjeno sa razumijevanjem da je sve pravedno, božanski čak i ako se uništava. Ne postoje pojedinačna bića kako to doživljavate to je sve božansko biće. Uništava se osobnost, um, tijelo, ali ne i duša i biće. No, duša će morati sve iz početka. Biće nikad nije dodirnuto bilo čim, to je iskra Boga, sam Bog u izražaju. Vi morate biti začin, sol ove ravni. A to ćete biti ako živite to što jeste, čak i po cijenu života. Vaš Rad, kakav god on bio, mora biti cjelovit, potpun, svjesno izražavanje prirode Apsoluta, prirode Djelatne Sile. Svaki Rad ima svoju vibraciju koju odražava, svaka religija, svaka duhovnost ali pod uvjetom da je iza nje BUDNO BIĆE, BUDNA DJELATNA SILA. Izvana morate biti takvi kako situacija zahtjeva, iznutra morate razumjeti. Vaš izražaj mora biti izražaj božanske volje, njegove sile, ljubavi, svijesti, snage. Morate biti “lav”, “tigar”, “zmaj”, “zmija” božanske sile. Čak i ako je to vaše uništenje, vaša smrt. To morate spustiti u krajnji izražaj, kako bi to Aurobindo rekao. U um, emociju, vital, tijelo, podsvijest, život, materiju. To je spuštanje Kundalini Shakti, spuštanje svoje prirode, osviještene i spoznate prirode nazad. Ujedno, to je vaš osobni rad dalje.

Svaki čovjek na svom nivou mora da se prosuptili, shvati značenje sebe, svoju vrijednost jer svi imaju svoju vrijednost bez obzira kojoj sili pripadaju. Na kraju, sve je to vrijednost božanskog, kako ga god zvali. Usklađivanje dolazi uz pomoć kozmičkih zakona, božanskih zakona, njihovog dubokog razumijevanja i primjene u vašem svijetu. To je vaša dužnost, dharma. Priroda u vama, nama mora biti osviještena do kraja. Jer to je priroda Božanskog. Bog u nama mora biti probuđen, jer smo uzeli to kao svoj amanet, svoju dužnost, vrijednost, smisao, zadatak. Svijet koji percipirate kao vanjski je vaš odraz. POPRAVITE GA ako osjećate da trebate, ali to radite zarad božanskog, višeg sebe, svoje prirode, božanske prirode, ali i zarad drugih u tom svijetu i samog svijeta. Ostalo nije vaša briga.

I za kraj. Slobodno zanemarite ovo što sam napisao ako nije za vas. Bolje za vas. Ako jeste, nađite svoje razumijevanje kroz ovo. Ako razumijete onda ste dobili potvrdu.
I opustite se. Sa radošću primite buđenje boga u (vama) tijelu, umu, duši. To je oduvijek bio On, ne vi. Bio taj Bog Praznina, Nirvana, Nadum, Punoća, Smisao, Ljubav, Radost, Nadahnuće, itd. To je On. Nemojte to osjećati razdvojeno od sebe. Već sebe sjedinite sa tim osjećajem. Dok god je razdvojen osjećaj još nije došlo do sjedinjenja i time vaš Rad ili zadatak je da to sjedinite do kraja. Još se neki dijelovi bune, još nisu budni, morate ih probuditi, pomiriti, izraziti Božansko kroz njih.

Pogrešno je razumljena ideja Rada da na ovom svijetu nema Božje Volje. Pogrešno ste razumjeli Gurđijeva. On je govorio o mehaničkom svijetu, nesvjesnom svijetu, ne vama koji ste u Radu. Miješate razine učenja. Također ideja da ne možete da činiti rečena je njima, ne vama. Ideje koje je govorio javno tiču se samo nesvjesnog, mehaničkog čovjeka. Ne vas koji ste u radu. Ideja da čovjek nema dušu znači da on nije u kontaktu sa svojom dušom, ZATO JE NEMA. Čovjek je osoba a ona nije u kontaktu sa dušom. Kristalizacija duše znači objediniti u sebi dušu, u tijelu, u umu. Kristalizirati znači objediniti, ujediniti, omogućiti ucjeloviti božansko u vama, dušu u vama koja je rasuta u raznim malih “ja”. Utjeloviti je u tijelu (sama riječ kaže) i u umu, te čovjeka (osobu) od ovog svijeta, zamijeniti osobom onog svijeta. Sam Rad je ČINJENJE. Rada nema bez ČINJENJA. A ČINJENJE je božanska kreacija, izražavanje Božanskog kao Budnog, Svjesnog. On nije govorio o probuđenju jer za tim, na ovom putu, nema potrebe da se govori. Jer svjesnost sebe je početak probuđenja, imitacija probuđenja. Kada razumijete da je svijest o sebi samo probuđenje iz sna o sebi (osobe) kakvo to probuđenje očekujete da treba da se desi????
Čovjek 5 je već iskustvo probuđenja ali nije ustabiljeno, nije utjelovljeno do kraja, nije do kraja spušteno. Čovjek 6, a naročito 7 je potpunost iskustva probuđenja čovjeka 5.
Čovjek 5 je BITI, JA JESAM bez umnog ponavljanja ili znanja DA VI JESTE. To je IZRAŽAJ BITI bez podsjećanja. To je JEBENO probuđenje. Probudili ste se, sada morate da ga otjelovite, spustite, prosuptilite, izrazite do kraja – to je put čovjeka 5, 6 i 7, kao posebne trijade. Čovjek 5 je veza između Boga i Čovjeka, Boga i Svijeta, Boga i Njegove kreacije.
Mogu reći, ‘ladno i bez blama, da NIŠTA NISTE RAZUMJELI. Time vi blokirate Rad kao specifičnu SILU BOŽANSKOG. Ili ga radite kako treba ili ga napustite i oslobodite mjesto onima koji žele da razumiju, žele da Rade svoj Rad kako treba (kako Bog zapovijeda).
Previše ste okoštali u svom Radu, time, a znam da znate i osjećate, navlačite “grijeh” na sebe, tj. nesreću, bolest, patnju. Možete se uvjeravati koliko god želite da je to svjesna patnja ali to nije svjesna patnja, već nesvjesno znanje o Radu. Svjesna patnja je nešto drugo i to ima samo čovjek 5, 6 i 7. Vi ne.
Svjesnu patnju ima Gurđijev, Aurobindo, oni koji je Gurđijev imenovao (ako je imenovao) za prijenos učenja, vi ne. Vi se samo tako pravdate za nerad.

Toliko za danas.
Možete učiniti svašta, ako razumijete ovo. Ako ne, onda ništa. Nastavite to što radite. Oni koji ovo razumiju, kao i ja sam, nastavljamo sa onim što moramo da uradimo, a to nije dobro za vas. Jebi ga – savršena mantra za pojašnjenje. Mi moramo postati vaše uništenje. Zato i kažem “jebi ga”.