kundalini-shaktiMnogi žele da rade sa seksualnošću, al ne shvaćaju da seksualnost u svom čistom obliku ne dotiče njihove umove jer radi sa suptilnijim oblikom energije od energije s kojima rade umovi ili generalno um. Um ne može osjetiti seksualnost u svom čistom obliku, već u prerađenom obliku te time to nije čista seksualna sila u čovjeku. U skladu sa poremećenim radom umova seksualnost će biti poremećena, jer poremećen um ne može transformirati seksualnu energiju u skladu sa zakonom transformacije te ju transformira iskrivljenom i seksualnost kao sila koja ulazi u umove dobiva iskrivljenu formu. Time, iskrivljena forma ne daje ispravan rezultat, već iskrivljen rezultat. Drugim riječima, devijacija umova iskrivljuje seksualnu energiju te time pojačava svoju vlastitu devijaciju. To je kretanje u suprotnom smjeru. Seksualna Sila se osjeća kao Budnost, ali ako niste osjetili Budnost znači da nemate dovoljno suptilnu svijest, dovoljno suptilne energije, umovi vam nisu pročišćeni te time i ne znate kakva je sličnost Budnosti i Seksualne Sile. Magnetizam kod nekih ljudi sličan je Seksualnoj Sili, ali je najčešće devijantan. Tu devijaciju devijantan um tumači kao autentičnost, kao specifičnost “budnog čovjeka” (lažno budnog čovjeka) te iskrivljuje devijaciju sve više umišljajući da tako produbljuje svoju “autentičnost”.


Seksualna Sila je kao krvotok koji se kreće tijelom, hrani tijelo, daje mu kisik, oživljava ga. Nekad se naziva i Životna Sila, ali vaše asocijacije na taj naziv nemaju mogućnost da vam daju točan opis ili osjećaj te Životne Sile, zato koristimo izraz Seksualna Sila. Kada osjetite Sebe, nekim čudom, srž sebe kakva jeste bez pretvorbe uma ili tumačenja uma, tada znate šta je to Životna Sila (Seksualna sila) i jasne su vam moguće devijacije koje imate, koje se mogu pojaviti, koje se inače pojavljuju u različitim ljudima i njihovim različitim umovima. Kako bi se kontrolirala (da tako kažem), ili bolje reći Gospodarilo (Gospodar nije kontrolor) sa tom Silom potrebna je BUDNA AKTIVNOST i umovi dovoljno pročišćeni da vas ne odvuku u pogrešnom pravcu ili ne zlouporabe Životnu Silu na pogrešan način – pogrešan način znači ŠTETAN način za vas.
Seksualna ili Životna Sila je AKTIVNI princip Stvaranja. Umovi u čovjeka su PASIVNI princip stvaranja. Ako Aktivna Sila Stvaranja uđu u ne-transformiranu Pasivnu Silu Stvaranja nastaje devijacija i iskrivljenje te sile. Jasno je da Univerzum ima koristi od toga jer koristi energiju koju stvarate kao dodatnu energiju za svoj rast i razvoj, svoju evoluciju – obično se misli da se Univerzum ne razvija i da je on statičan, tj. da Bog, što god to bilo za vas, jeste statičan i da se ne razvija, ali to je jedna od čestih greški u pseudo-duhovnim učenjima. Kada Aktivna i Pasivna sila imaju dodir, tj. Stvaraju ono što nastaje je rezultat koji je Neutralna Sila ili ono što ćete dobiti kao odgovor na svoje ulaganje napora.
Aktivna Sila + (nepročišćena) Pasivna Sila = Neutralna Sila (devijacija).
Samo Budnost ili Svjesnost može da koristi Seksualnu Silu ili Životnu Silu na ispravan način
. Drugim riječima, Svjedok je taj koji usmjerava Životnu Silu i koristi je u skladu sa sobom.
Sada, ono što je problem. Svjedok je ograničen utiscima (samskarama) kroz koje se manifestira. Time, Svjedok manifestacijom Sile kroz samskare koje nisu uravnotežene dovodi do ograničene manifestacije Životne Sile i njenih kretanja u različitim pravcima. To je dio koji je teži u svemu tome, zato su mnoga duhovna učenja odlučila se na celibat (ne izražavanje seksualnog poriva) jer je manja šteta od neizražene seksualnosti od one koja je izražena (barem su tako bili uvjereni) – zbog toga imamo niz učenja koja se ne slažu jedna sa drugim povodom ove činjenice, te time imaju različita pravila koja su povezana i sa NAČINOM njihova učenja ili primjene učenja i sa ovom činjenicom.
Postoji niz načina buđenja ove Sile u čovjeku koji je dovoljno Svjestan ili djelomično Budan. Svi ti načini nemaju za svrhu probuđenje razmnožavanja – tj. kako to magijsko-okultni sistemi zloupotrebljavaju u smislu kreiranja, smislu pojačavanja magnetizma, smislu pojačavanja lažne autentičnosti koja je u stvari devijacija, smislu manipulacije i sebičnog iskorištavanja te Sile, itd. – već imaju za svrhu pojačavanje kristalizacije Svjedoka i čišćenja podsvjesnih i nesvjesnih utisaka ili programa (samskara). Nekima je cilj potpuno oslobođenje iz kruga manifestacija NA OVOM NIVOU, dok je drugima cilj SPUŠTANJE čiste Sile i time čišćenje ovog nivoa, tj. njegovo podizanje na višu vibracijsku ravan. Sve zavisi od Učenja do Učenja ili do njihova tumačenja.

Za rad sa tom Silom u drevna vremena postojalo je niz pravila – od pravila izbora partnera, njihove genetike, spiritualne zrelosti i nivoa Bića do kojeg su stigli, preko pravila vezana za učenja, način učenja, cilja učenja (a morate znati da različita učenja imaju različite ciljeve) – sva ta pravila bila su striktna i oštra i svako nepoštovanje tih pravila sankcioniralo se već u samom početku nastajanja, a jedno od tih pravila je bilo povezano sa devijacijom ili iskrivljenjem sile u pojedincu.
Prije upotrebe te Sile bilo je potrebno proći kroz čišćenje seksualnosti koja se radila običnim celibatom, sa nizom pravila u njemu – načinima disanja, fizičkim ponašanjem, umnim usmjerenjem, svjesnom intencijom ili ideacijom – koja su služila pročišćenju uma, ne seksualne ili životne sile jer ona je čista sama po sebi, te njegovoj pripremi. Kroz to čišćenje uviđale su se moguće devijacije te se djelovalo na njihovo ispravljanje. Od devijacije je bitnije na što je SVJESNI DIO u vama usmjeren jer on je taj koji to čisti, preokreće i koji sprečava devijaciju.
Danas, manje-više, ta pravila skoro da ne postoje jer je devijacija čovječanstva prešla kritični prag, što je očigledno sa pojavim različitih devijacija seksualnosti i emocije oko nas. Emotivni Um je u korištenju Životne Sile jedan od najbitnijih umova i na njemu je bio sav naglasak. Ta Ideja je danas pogrešno prezentirana pojavim raznih učenja koja stavljaju naglasak na tzv. “vjeru”, “devociju” i slično – tj. razna učenja koja put kreiraju putem emocije, predaje izbjegavajući ostale umove.
Emotivni Um usmjerava i daje jako gorivo ali i drugi umovi učestvuju u tome te njihova iskrivljenja utječu na generalno Um te time i samu manifestaciju Životne Sile. Životna ili Seksualna Sila IDE KROZ SVE UMOVE jer su svi umovi manifestacija SVJEDOKA unutar života, unutar materije.
Ako izbacimo riječ “seksualna” ostaje samo Sila ili Životna Sila. Ona je isti kvalitet Energije kao Budnost. Time samo Budnost može da osjeti i radi sa seksualnom silom. To je unutarnji i vanjski tok energije koja podržava manifestaciju. Ciljano je data SVETOST seksualnom činu unutar Učenja. Ne zaboravite da je SVAKI DIO Učenja JAKO BITAN u primijeni istog za čovjeka. To što ga mnoga pseudo-učenja isključuju govori samo o nerazumijevanju cjeline Učenja. SVETOST je OSJEĆAJ koji se proizvodi u Emotivnom Umu s ciljem USMJERENJA CJELINE UMOVA a podržana je ALTIVNIMI SVJEDOĆENJEM ili SVJEDOKOM ili SVJESNOŠĆU. To Seksualnu Silu usmjerava u ispravno smjeru, čisti umove od iskrivljenja, daje generalni motiv (kao energiju kretanja), usmjerava Tri Sile na specifičan način, obrće njihove djelovanje, kristalizira energiju u svjedočenje, daje osjećaj cjeline ili cjelovitosti što je potreban dio za prodor u Najviše Stanje Svijesti jer dio ne može ući u to stanje već samo cjelina, itd.

Obično se misli da rad sa seksualnošću uključuje seksualni čin, tj. da je on najbitniji ali to nije istina. To su postavili na pijedestal oni koji s njom najčešće manipuliraju. Vi niste seksualni samo kada ste sa partnerom. Također taj rad ne traži seksualnu, fizičku, stimulaciju. Sve to je grubi način rada sa Seksualnom Silom i time on ne vodi nigdje. Rekao sam da se ona osjeća kao protok u vama, iako to može reći samo dio ljudi. Protok koji najčešće osjećate jeste tokom seksualnog čina, ili naglog aktiviranja seksualnosti u vama. Nemojte miješati seksualnost sa Seksualnom Silom, to nije isto. Seksualnost je manifestacija vaših umova, a Seksualna Sila je IZA NJIH, jer je brža, jača, prodornija i suptilnija od vaših umova. Seksualnost je Pasivna Sila, Seksualna Sila je Aktivna Sila. Umovi su Pasivna Sila, Budnost ili Svjesnost je Aktivna Sila. Život čovjeka je Pasivna Sila, Životna ili Seksualna Sila je Aktivna Sila, itd.
Kada se spusti Seksualna Sila u tijelo i um osjeća se proširenje svijesti pod jakim energetskim nabojem koji se širi nekoliko metara oko vas. Ona se može prenijeti na drugoga, može se usmjeriti u određene aspekte života, može se usmjeriti na određene dijelove uma, može se usmjeriti na osjećaj cjelovitosti, može dati Afirmativni šok ili može dati Negacijski ili Negirajuću Šok, može se usmjeriti na održavanje Budnosti, dodatnu Kristalizaciju Budnosti, itd.

Tzv. Kundalini Shakti se često tumači kao Seksualna ili Životna Sila, ali skoro pa svi imaju pogrešno značenje te Sile – Shakti u prevodi znači Sila. Često se tumači kao “sklupčana zmija” u dnu kičme i vi mislite da je to bukvalno, ili da se bukvalno misli na kičmu. Također, često se kretanje Prane po tijelu i suptilnom tijelu tumači kao kretanje Kundalini Shakti. Kundalini nema nikakve veze sa kičmom kao kičmom, niti sa kretanjem Prane – kao što je manipulacija sa tzv. Shaktipatom ili davanjem sile drugom  jer u Shaktipatu najčešće netko pokreće kretanje prane u vama određenim načinom koji je naučio sa Kundalini nije prana – niti sa čakrama, niti sa različitim pranayamama kako se inače misli. Kundalini na našem nivou je Pasivna Sila i ako razumijete šta sam rekao dobili ste početak razumijevanja Kundalini Shakti. Ona je negativna po karakteru, Pasivna po Silama, Negacijska po načinu, uspavljujuća po djelovanju, vezujuća po karakteru manifestacije. Preokrenuti tu Silu u Afirmativnu, Pozitivnu, Potvrđujuću, Kreativnu, itd. je proces koji nema veze sa onim što vam manipulatori o tome pričaju. To je preokretanje CIJELI ŽIVOTNE SILE U VAMA u SUPROTNOM PRAVCU OD NJENOG PRIRODNOG KRETANJA. TO JE BORBA PROTIV PRIRODE I MANIFESTACIJE APSOLUTA ka izražavanju u pravcu od Apsoluta ka obodu kreacije. To je negiranje manifestacije i rekreacija manifestacije. Pošto se manifestacija čini istovremeno u svim pravcima, to je izlazak iz pasivnog stanja u kojem imate svrhu danu mjestom na kojem ste manifestirani i rekreiranjem svoje svrhe u drugom pravcu manifestacije. Primitivna pojašnjenja Sila ili Guna u duhovnim učenjima nemaju veze sa ovim što pričam. Ta ideja je dana ljudima koji su obuzeti, da tako kažem, Pasivnim stanjem jer oni Aktivne principe ne mogu da razumiju, otuda današnja duhovnost ovo znanje nema jer nema u sebi dio koji je sposoban da razumije ovo znanje, te je djeliće tog znanja iskrivila u skladu sa svojom devijacijom – a mnogi misle da duhovnost ne može da bude iskrivljena, tj. devijantna (sve u ovom univerzumu, u skladu sa ciljem univerzuma, može biti iskrivljeno i JESTE iskrivljeno). Proučavanjem Zakona Manifestacije Apsoluta uviđa se iskrivljenje ili devijacija sila te se razumije zašto je to tako i zašto je to potrebno.
Možemo reći da je sve Kundalini Shakti, ali ŠTA TO ZNAČI? Ja vam neću reći jer postoje oni koji to iskorištavaju za manipulaciju nad drugima kako bi to predstavili kao svoje znanje, što je svojevrsna krađa.

Kada se radi sa Kundalini Shakti, Seksualnom Silom, Životnom Silom (što je u jednom nivou jedno te isti) bitno je osjetiti njen karakter u čistom obliku, njen smjer kretanja, njenu manifestaciju unutar pojedinačnog uma, devijacije umova, namjeru manifestiranog dijela Bića u njegovoj evoluciji u tzv. duhovnom smjeru, kakve sile u nama proizvode (mislim na Gune), proučiti umove – neke od njih ispraviti, neke usporiti, neke ubrzati, neke dijelove izbaciti, neke ponovo kreirati, neke ponovo prespojiti, itd. U mjesto gdje dolazi do iskrivljenja potrebna je prepravka koja ne može biti napravljena bez Budnosti, ili barem Svjesnosti. Na taj način se prepravlja kretanje evolucije Bića, zaustavlja se devijacija, zaustavlja se pogrešan smjer involucije, mijenja se životni smjer, način života, način percipiranja svijeta, sebe i drugih, itd.
Životna Sila ili Kundalini treba biti povezana sa Generalnom Životom Silom tada pričamo o manifestaciji Božanske Volje, a to spajanje se vrši Rađanjem Odozgo ili tzv. probuđenjem čovjeka. Ono što se u ovom ne govori jeste da probuđenje može biti parcijalno, tj. dio se može probuditi dok su ostali dijelovi i dalje uspavani – pod “uspavani” se misli nerazvijeni, zakržljali, pod djelovanjem iskrivljenja, iluzije, vezanosti, itd. Kada se određeni dio čovjeka Probudi jako je teško probuditi ostale dijelove, i najčešće biće se vraća ponovo u inkarnaciju u ponovni rad kako bi to uradilo. Ali ako je tome prethodio inteligentan Rad na Sebi tada se transformacija umova može nastaviti dalje i može se probuditi ostali dijelovi čovjeka koji su zaostali u tom procesu. No, ukoliko je Rad bio samo na jednom umu to, najčešće, nije moguće.

Kako bi se radilo sa Seksualnom Silom potreban je redovan rad sa njom. Problem sa ovim što sam rekao jeste što većina misli da je to bukvalno rad sa seksualnošću, ali nije. Objasnio sam razliku. Rad sa njom je kreativan u manifestaciji, tj. stvaralački. Ako je previše pasivnosti u vama, previše negativnih emocija, ograničenja, vezanosti, nerazumijevanja, takav rad će to pojačati osim ako znate kako to da izbjegnete. Kundalini Shakti ima čudnu “naviku” a to je da pojačava sve u vama, bilo to dobro ili loše, te time pojačava određeno kretanje bilo ono štetno ili korisno. Ona nije personalna, ne doživljava vas u skladu sa vašom slikom ili konceptom o sebi, nema za cilj da vas uništi ili da vas izgradi, ne osjeća vas divnim i ljubaznim čovjekom, itd. Ona nema “dobro-loše” odnos sa vama. Ona je kreativna i to znači da pojačava i kreira sve na što naiđe na svom putu. Zato su mnogi poludjeli, ubili se, postali razorni, a rijetki to preokrenuli u ispravnom pravcu, tj. iskoristili za svoje buđenje i svoj evolutivni razvoj i rast. Čak i kada uništi čovjeka ona je i dalje kreativna. To je dio koji ne razumijete jer vi pod kreacijom (afirmacijom, potvrđivanjem) mislite na pozitivne, vitalne, emocije a to nema veze sa tim. Pozitivno i negativno, u smislu emocija, ne postoji u Životnoj Sili ili Kundalini Shakti.
Ona je stalan, razoran tok, koji istovremeno uništava, stvara i održava i tako se osjeća kada se dođe u kontakt sa njom. Ona u sebi sadrži sve moguće krajnosti jer se spušta u svijet krajnosti i umove krajnosti, zato i govorimo o čišćenju umova, o pripremanju čovjeka, o nepostojanja tzv. “dobra i zla” jer to nema veze sa dobom i zlom (to je krajnost). Ona je čista Aktivna, Stvaralačka, Potvrđujuća Sila koja nije personalna ali u sebi sadrži ostale TRI SILE kao svoju MANIFESTACIJU. Da bi ste ovo razumjeli potrebno je ZNANJE O SILAMA koje je jako ograničeno dato u duhovnosti kada ona priča o tri gune, tri sile i obično priča o njihovoj statičnosti, tj. nepromjenjivosti. Sile U SVAKOM MOMENTU mijenjaju mjesta, pod djelovanjem viših ili nižih sila, koje su pod djelovanjem centralnih sila kreiranja unutar Univerzuma i začudilo bi vas koje sve oblike mogu da preuzmu. Mi ne možemo znati sve njihove oblike ili Njene oblike ali možemo znati one koje se tiču nas. Jedno od tih znanja tiče se dva svijeta koja svojim djelovanjem stvaraju naš svijet. Viši i Niži svijet svojim međudjelovanjem kao Sile stvaraju naš svijet kao rezultat. Sile iz tih svjetova djeluju na naš svijet i sile unutar njega. Ali također, naš svijet sila djeluje na njih i mijenja ih. Zapamtite: U Univerzumu nema ništa što je beskorisno i sve koristi jednom jednim cilju a to je evoluciji Univerzuma i Apsoluta.

U početku je potrebno proučavati svoju seksualnost, promatrati je, osjećati je, vidjeti njene kretnje, razumjeti je. To ne smije biti odvojeno od ostalih dijelova Rada na drugim umovima. I sve to mora biti povezano sa Svjesnošću – svjestan sam da ima drugih načina, ali ovdje ne pričam o njima. Seksualnost mora da se promatra na drugačiji način od svakodnevnog. Ona mora postati SVETA, ali ne na silu i ne zamišljanjem već RAZUMIJEVANJEM. Morate razumjeti zašto je to tako kod vas. Tada se morate “družiti” sa tom djelomičnom silom u vama i za to ima niz tehnika i načina. Nakon toga morate naučiti usmjeriti tu silu, ali ako ste svjesni nje tada je već usmjeravate ka višim dijelovima vas, tj. ka svjedočenju, svjesnosti, budnosti. U isto vrijeme morate biti svjesni koje sve dijelove umova ona probuđuje, kako se ona ponašaju u tom momentu, gdje su iskrivljenja tih umova i razumjeti zašto imate ta iskrivljenja te djelovati u smjeru ispravljanja tih usmjerenja. Kada tu Silu, na TRENUTKE, možete osjećati čisto bez seksualnosti, tili pobuđenosti umova, tada ćete osjećati njenu razornu moć – riječ “razorno” ne znači negativno, već snagu, moć, jedinstvenost, energiju koja je čista i bez značenja, itd. Morate SAZNATI šta vam je cilj u životu, a tiče se vaše evolucije te težiti tom cilju AKTIVNO. Tada počinje preokretanje djelovanja Kundalini Shakti ili Životne ili Seksualne Sile.
Kada ste došli do tog nivoa već ste u velikoj mjeri izmijenjeni kao ljudsko biće. A tada već ZNATE ŠTA JE TO KUNDALINI SHAKTI i više ne možete biti prevareni od onih koji vam govore da znaju. Dapače, možete se jako fino zabavljati sa njima. No, ne smijete imati negativne motive iza toga, negativne emocije, optužbe, uvrijeđenosti, itd. To će ta Sila shvatiti KAO VAS i pojačati to u vama i time djelovati na vas, vaš život, vaše okruženje. Ali ne smijete biti ni infantilno pozitivni, sentimentalni, sažaljivi, tzv. moralni jer to je krutost uma, itd. Savjest DA, moral NE.
Ako i kada vam se pojača Magnetizam ne smijete ga zlouporabljivati jer to je VATRA a onda uništava sve na svom putu što nije u skladu sa njim ili u skladu sa Višim Silama. Morate naći način da ostanete izvan dodira ljudi a opet u dodiru sa njima. Sposobnosti koje će vam dati ta Sila ne smijete shvaćati olako. Njihova snaga često uništi onog koji ju koristi. Svaki dio u vama koji se opire tj. nalazi se pod djelovanjem Pasivne Sile mora biti preokrenut jer će stvoriti negativne efekte na vas i vaš život – bolesti, nesreće, devijacije – i to je ono što se dešava većini. Pod djelovanjem te Sile postat ćete Aktivna Manifestacija Životne ili Kundalini Sile (Shakti). To je samo stepenica, ne cilj. Morate ići iza toga. Ako vas OPIJE to stanje, ponovo ćete se zarobiti. To stanje ne smije da vas OPIJE, već da vas razbudi i vidite ga čisto bez projekcije, bez fantazije (fantazija je pogubna na tom nivou), te se ODVOJITI i od tog stanja Aktivne Sile i ići u njeno izvorište.
Tu postoji nekoliko načina: način da VI ZNATE šta s njom da radite, i način Ideacije kao dva u nizu načina njenog usmjerenja i upotrebe. Drugi je najsigurniji ali on je u početku prepuštanje Volje Najvišem. Kasnije se pretvara u nešto drugo.

Ako sebe i svoj život ne smatrate SVETIM bolje je ne igrati se sa ovim Silama. Nazivali je vi Seksualna Sila, Životna Sila ili Kundalini Shakti sasvim je svejedno, ali značenje koje tome dajete je jako bitno. Vaš život je CJELINA kakva god da ona jeste. Možda je SADA razjedinjena cjelina, ali je cjelina. Tu ste gdje ste. Odatle i krećete. Što se manje lažete to je bolje.
Ako ovo razumijete shvatit ćete zašto vam je seks primamljiv. Ali vi ste od njega upotrijebljeni, on nije vaša volja. Vas Kundalini Shakti upotrjebljava. Vas univerzum upotrjebljava. Vaši mehanizmi osobnosti isto. Zato ste pod djelovanjem Pasivne Sile. Vas se ništa ne pita. I to je prvo što morate promijeniti u svojoj evoluciji. Prestati biti UPOTRJEBLJIVANI u postati onaj koji Aktivno Upotrjebljava s ciljem evolucije.
Pazite, otvorite šestero očiju, u potrazi za Evolutivnim Učenjima, jer su ona rijetka. Morate postati ISPRAVAN ČOVJEK tek tada ćete naići na njih. Tada nastaviti inteligentno dalje.