ray-of-creation-by-orageKada sve ovo što sam rekao uzmemo u obzira razumijemo da je svako učenje definirano onima koji ga predaju, onima koji ga primaju, razinom utjecaja koje ono želi da ima, ciljevima učenja i ciljevima onih unutar tih učenja, motivima iz kojih se određeno učenje prima, itd.
Ono što se manje razumije a dio je svega ovog jeste upravo cilj i motiv koji djeluju na to kako ćemo učenje uzeti, kako ćemo ga razumjeti, i treba znati da u skladu sa svim ovim što sam do sada pojasnio (u ovom tekstu, i svim ostalim tekstovima, ali treba shvatiti da nisam sve pojasnio) motivi i ciljevi se mijenjaju sa i najmanjom promjenom bilo kojeg dijela, bilo kojeg aspekta, promijeni svijesti, nivou transformacije i transcendencije, itd. Učenje nije statično, kako to mnogi misle. Ono se stalno mijenja jer se ono iz čega učenja dolazi stalno se mijenja. Ono stalno govori drugačije čak i kada čitamo jednu te istu stvar s vremena na vrijeme tokom godina koje smo uložili u svoj unutarnji razvoj. Svatko od nas pripada određenom tipu čovjeka i u skladu sa tim tipom čovjeka razumijevamo učenja, religiju, duhovnost, fizičke i psihološke i duhovne načine razumijevanja, stanja svijesti, itd. Onaj koji i na trenutak može da sve ovo sagleda – kao cjelinu i dio – ostaje zapanjen onim što vidi. On vidi puls Sile univerzuma, puls njegova nivoa bića, on mijenja sebe i time i mijenja nivo bića, a promjenom nivoa bića on mijenja sve što je do tada znao. Sve što je podučavao druge mijenja se u skladu sa promjenom njegova nivoa bića. Ako učenici ne mogu da prate njegovu promjenu, tj. učenici se ne mijenjaju oni ga sve manje razumiju. Time mijenja i se i tip učenika. Kako postoji tip čovjeka, tako postoji i tip učenika, tip Majstora, tip učitelja (nemojte miješati Majstore i Učitelje), tip učenja ili škole, sama hijerarhija unutar učenja i učenika, itd., da sada ne idem i u to.
U skladu sa tim motivi i ciljevi se mijenjaju jer i oni su povezani sa tipovima (podjelama) unutar učenja, učenika i čovjeka, ali oni su i povezani u skladu sa nivoom bića pojedinačnog bića.

Ezoterična učenja, u zavisnosti od kretanja oktave tog učenja, tj. da li je ono više umno ili duhovno, različito tumače učenje. Pošto je duhovni nivo veoma rijedak – mi direktno razumijemo šta znači “duhovno” i to ne miješamo sa sadhanom, tehnikama, nivoima razumijevanja povezanih sa umnim i fizičkim razinama – ezoterično učenje kreće sa umnog, ili često nazvanog, psihičkog nivoa.
Razumijevanje učenja, simbola i parabola dešava se na unutarnjem nivou, nivou uma, ljudske psihologije, tumačenju života kroz temelj uma i njegove transformacije, kroz različite aspekte tri uma – a u tom aspektu triju umova dodaje se i vanjski i unutarnju um, kao i svjedok ili treće stanje svijesti, Budnost, koja mora da preuzme te umove te da kroz to stanje usmjeri kristalizaciju, primanje utisaka, učenje, itd. Pošto samo ezoterično učenje ima tri nivoa, baš kao i skoro sva učenja povezana sa istinskim duhovnim razvojem, – egzoterični, mezoterični i ezoterični krug – ono će učenje tumačiti u skladu sa onima koji se nalaze u određenom krugu učenja.

Egzoterični se smatra vanjskim krugom unutar Ezoteričnog kruga. Ovo se često miješa sa onim to se u tim učenjima govori o vanjskom krugu. Vanjski krug, generalno, nema veze sa ezoteričnim učenjem te se u njemu nalaze i religija i duhovnost različitih aspekata pristupa čovjeku i njegovom razvoju. Ali unutar Ezoteričnog učenja krug egzoteričnog se smatra vanjskim krugom te u njega ulaze oni koji su na početku, oni koji su shvatili da religija i duhovnost tzv. “džungle” ili vanjskog kruga čovječanstva ne vode nikuda, da je osobna i ovisna o prva tri tipa čovjeka, da je zbrkanog jezika – tj. svatko razumije ono što on želi da razumije u skladu sa tipom čovjeka kojem pripada, nivoom svijesti na kojem se nalazi, osobnim sviđanjem ili nesviđanjem, mogućnošću  intelekta, emotivnom razinom, itd. Egzoterični krug iako se naziva i vanjskim krugom, unutar Ezoteričnog, NIJE vanjski krug Džungle IZVAN Ezoteričnog Učenja. U tom krugu se nalaze ljudi koji STVARNO žele da uče, ljudi koji su shvatili da napredak i razvoj ne može biti izvan Učenja i izvan Majstora (onih koji prenose učenje). Tumačenje učenja u tom krugu ima skroz drugačiji način prijenosa. Čovjek više slijepo ne vjeruje, ne slijedi nešto što mu se sviđa, odbacuje nešto što mu se ne sviđa, provjerava sve u praksi, razvija svjesnost i promatranja, razumije da je identificiran i da ga to određuje i da je to upravo u skladu sa njegovim nivoom bića, razumije da je rob okolnosti, da on ne postoji i da mora da se stvori, da mu se sve događa, da ne može da Čini (Djeluje), proučava stvarno značenje simbola i parabola a ne ono što je do tada, u vanjskom krugu čovječanstva, znao ili shvaćao, jasno zna zašto mora imati cilj, zašto mora osvijestiti motive iz kojih ulazi u učenje te kako oni definiraju cilj i cilj u povratku definira motiv. Simboli i parabole po prvi put imaju i naznake unutarnjeg značenja, ne samo vanjskog, ali još uvijek oviše o nivou svijesti, njegovom nivou razumijevanja, dominantnom umu kroz koji percipira učenje. Zna da ako želi da BUDE mora da nauči biti svjestan, pažljiv, manje mehaničan, usmjeren ka cilju učenja i njegovom osobnom cilju, razdvaja sebe od mehaničkog, svakodnevnog sebe. Razdvaja Život od života koji se tako uvjetno naziva, zna da je Živ samo ako je Svjestan, Prisutan, ima usmjerenje, ima jasnoću, bori se protiv mehaničnosti i mrtvila tzv. života i osobnosti. Shvaća šta znači život, kada je živ a kada je mrtav, shvaća da je svijet mrtav i da nije živ, shvaća da je njegova osobnost mrtvi dio u njemu koji vodi glavnu riječ u njegovom životu kao i životu drugih, shvaća da mrtvi upravljaju svijetom i drugima (mrtvima). Ovo što shvaća i razumije podiže njegov vlastiti nivo bića jer se on bori protiv toga što ga vuče nazad u svijet mrtvila, svijet mehanike, svijet džungle iz kojeg je otišao. Uči kako da drugačije gleda na dosadašnjeg sebe i svoje “ja”, na svijet i druge, na učenje, itd. Zna zašto ne smije da sjedi na dvije stolice, tj. služi dva gospodara, uči da bude iskren prema sebi i drugima (ne glupo i naivno iskren), uči kako da se otvori u sebi, kako da vidi šta ga definira, šta ga zarobljava, šta ga oslobađa. U spisima pronalazi sve to što mu pomaže njegovom unutarnjem razvoju i promjeni nivoa bića.
Život je definiran nivoom Bića čovjeka. Jer život je upravo manifestacija tog nivoa pojedinačnog Bića. On zna da mora postati svjestan i mora naučiti kako da misli, kako da osjeća, kako da vidi, kako da se izražava, uči novi jezik, nova značenja, nove pojmove, novo tumačenje života te kroz sve to kristalizira određeno “JA” u sebi koje ima mogućnost da se razvija, da raste, da ga izvede iz ograničenja Tamaha ili otpora, negativnosti, inercije, stagnacije, mrtvila svijesti.
Pomoću negacije odvaja Sebe od sebe, svoje idealizacijske slike, koncepta o sebi, onog što mu se sviđa ili ne sviđa, ono što ga zarobljava i počinje, s vremena na vrijeme, da se AKTIVNO suočava ili bori sa onim što ga vuče ka dole te Silu otpora pretvara u Aktivnu ili Afirmacijsku ili Pozitivnu Silu.
Ovdje je bitno razumjeti mnogo dijelova učenja na drugačiji način, ali vi koji čitate ne smijete imati ograničen ili statičan način razumijevanja ovoga, jer sve se neprekidno kreće i mijenja, te sile iako se tumače sa jednog malo višeg načina te u određenoj mjeri statično, one nisu statične, ne isključuju ništa, već se nadograđuju i proširuju i jača potreba da se one razumiju istovremenu u svojim statičnim i dinamički aspektima kretanja a time i kretanja čovjeka i njegovog unutarnjeg razvoja i rasta.
Slijedeća razina razumijevanja učenja, svijeta, kozmosa, čovjeka, itd. naziva se Mezoteričnim krugom, a čovjek u tom krugu Mezoteričnim Čovjekom. To je unutarnji čovjek sa unutarnjim razumijevanjem učenja koji nema nikakve veze sa vanjskim ili simboličkim razumijevanjem, nema veze sa materijalnim i fizičkim razumijevanjem i shvaćanjem učenja, svijeta, sebe, drugih, Apsoluta, itd. Sve je unutarnje i u skladu sa tim nivoom Bića. To je biće čovjeka koji ima Jedno Ja, tj. Budno Ja, Istinsko sebe, razumije da je sve u odnosu na njegovu budnost i aktivno vrši transformaciju bića – a transformacija bića u smislu ljudskog bića, u odnosu je na njegov novi nivo bića, s time se vrši i transformacija uma, osobnosti, procesa – na drugačiji način prima utiske jer i Učenje je jedan specifičan utisak, druge gleda na drugačiji način te uviđa da je svijet oko njega manifestacija nivoa bića te je uvijek u skladu sa nivoom bića, te time njegov osobni svijet biva pozornica učenja i daljnjeg razvoja. Specifičnost tog čovjeka i tok kruga jeste da je tu nova religija, nova spiritualnost koje su u skladu sa tipom čovjeka koji je postao. Religija i spiritualnost se vidi kao manifestacija njegovog stanja Bivanja, njegovog Budnog stanja te po prvi put negacijska praksa prvog kruga dobiva novi karakter, ovaj put kroz afirmaciju, tj. kroz potvrđivanje. (Ne ulazim sada u afirmativnu negaciju, afirmativnu afirmaciju i afirmativnu neutralizaciju – ravnotežu, razumijevanje – jer to bi bilo previše za ovaj tekst). U Tantri to je specifična praksa ili sadhana nazvana Vaeshnaviiya Sadhana u kojoj je sadhaka usmjeren na Apsolut i sjedinjenje sa Apsolutom te negirajući aspekt Rada na sebi ima drugačiji karakter – svaki krug u Tantri kao Ezoteričnom Učenju ima tri zasebna stadija Sadhane: Shakta Sadhana, Vaeshnaviiya Sadhana i Shaeva Sadhana. U tom stadiju ili tom krugu pojavljuje se različite oscilacije uma, točnije dvije oscilacije uma koje osciliraju u skladu sa Silom kreiranja univerzuma – sanicara i pratisanicara – te u skladu sa tim taj čovjek biva više poistovjećen ili manje poistovjećen sa svojim Istinskim Ja i njegovim oscilacijama. Oscilacije se dešavaju jer čovjek još nije do kraja od-poistovjećen od sebe, još uvijek shvaća da je to on, Istinsko Ja shvaća kao sebe i misli da je to on sam, još uvijek nema duboke uvide u prirodu Apsoluta te samim tim i u svoju, kako to još nazivamo, Pravu Prirodu koja je izvan ograničenog Budnog Ja. Nekad se kaže da je on još uvijek ovisan o svom sopstvu te opna koja razdvaja sopstvo od Apsoluta još nije pukla.
Time, u tom krugu, on biva u dva manja nevidljiva kruga ali onom koji je razvio suptilniju svijest ta dva kruga bivaju vidljiva. Tek kada počne osjećati sveukupnost sebe, svijesti koja stoji iza Istinskog Ja, iza tog tzv. Ja Jesam Stanja tada je ušao u drugi krug unutar tog kruga te postao kandidat za slijedeću krug Ezoteričnog Učenja, a to je upravo Ezoterični Krug ili Krug Oslobođenog Čovjeka.
Rečeno izvan specifičnog jezika to bi značilo da je on postao svjestan Sebe na višem nivou Bivanja, njegov nivo Bića se ponovo promijenio, učenje više nije samo unutarnje, tj. umno ili psihičko i postaje skoro pa u cijelosti Duhovno učenje.
Ono što se dešava u tom drugom krugu jeste da postepeno počinje odumiranje osobnosti, tj. on shvaća da on nije osoba, da nije proces, da nije reakcija a time ni akcija, on počinje razumijevati šta znači Djelovati ili Činiti i zna da to nema veze sa osobnom ili tijelom, već STANJEM SVIJESTI. On djelomično shvaća i razumije da je on jedno sa Apsolutom, kako izraženim što jače osjeća, tako i neizraženim što slabije osjeća. Osjećati to znači ZNATI TO, ne misliti ili intelektualno razumjeti.
U Mezoteričnom krugu on osjeća da je jedno sa Univerzumom na nivou Osjećaja Ja, ili Osjećaja Postojanja (Ja Jesam), ujedno Afirmacijom taj osjećaj povećava, pojačava, prodire dublje u njega, proširuje ga, transformira sebe i svoju osobnost, ali dijelovi osobnosti još uvijek nisu transformirani jer je on vezan sa Budnim Stanjem koji je i dalje dio Uma.

Ezoterični krug karakterizira Znanje o sebi, kako niže znanje o nižem Ja, tako i o Budnom Ja, ali i Oslobođenom “sebe”. To postaje cjelina. U tom krugu postoje dva tipa čovjeka. Čovjek koji stječe to znanje, počinje da ga Razumije, Osjeća, mijenja aktivno sebe, mijenja osobnost, transformira prepreke, razumije da djelovanjem na Postojanje i njegovu liniju kretanja mijenja osobnosti i život, okruženje i svijet, druge i sebe, itd. i čovjek koji je u potpunosti rođen odozgo. Tj. rođen je od Apsoluta. Već u Mezoteričnom Krugu očigledno je to Rađanje jer Budno Stanje se rađa Odozgo (to je Pomoć o kojoj Gurđijev govori). Ali još nije jasno o čemu se radi, niti kako se to produbljuje, te još uvijek ne razumije se u potpunosti Duhovni Aspekt Učenja, Duhovno razumijevanje simbola i parabola. U ovom Ezoteričnom krugu prisutno je SAMO duhovno razumijevanje učenja. On je rođen odozgo, rođen od Boga, Apsoluta ali i to ima svoja tri nivoa. Budan Čovjek, Čovjek koji je između Budnosti i Oslobođenja i Oslobođen Čovjek. Tri aspekta probuđenja svaki na svom nivou – Ananda, Chit i Sat. Tri uma već u mezoteričnom krugu se drugačije razumiju i u njih se utiskuje Svjedok ili Istinsko Ja. U Mezoteričnom i Ezoteričnom krugu ta tri ima već imaju bljeskove dodatna dva viša uma – prekoum i nadum; viši emotivni um i viši intelektualni um. No svaki od ta dva kruga u određenoj manjoj ili višoj mjeri je spojen na ta dodatna dva uma.
U tom krugu se finalizira unutarnji razvoj, preokreće svoj smjer, te tim preokretanjem neutralna sila ili tzv. Sattva guna, koja dominira tim krugom ima dva svoja aspekta. Ovo je malo teže razumjeti ako se ne ima Znanje o Silama te njihovim kretanjima, promjenama mjesta, itd. U početku u tom krugu Učenik shvaća da je on Apsolut, kako izraženi – što je vidljivo Istinskim Ja i novom osobnošću, da to tako kažem, tj. osobnošću koja je transformirana i stvorena je nova koja u potpunosti služi manifestaciji tog Stanja – te neizraženim Apsolutom. On koristi ideje učenja na novi način, mijenja sebe u potpunosti, primjenjuje učenje iznutra i to se manifestira u njegovom vanjskom životu, mijenja okolnosti života, više nije rob osobnosti koju je imao, tj. ta osobnost skoro pa u potpunosti umire, nestaje, tj. transformirana je. U momentu kada shvaća i razumije da on ne postoji kao čovjek, da um ne postoji kao njegov um, tj. individualni um, da je i Istinsko Ja, koje je još uvijek vezano za um, ali i na prelazu između uma i njegove prave prirode, prelazi u najviši ljudski aspekt manifestacije poznat kao Oslobođeni čovjek.
Morate shvatiti da je i Oslobođeni Čovjek nešto u odnosu na zarobljenog čovjeka. Te ako razumijete šta je to zarobljeni čovjek tada razumijete šta je to Oslobođeni Čovjek. On u potpunosti ima Objektivnu svijesti, nedodirnutu, nepromjenjivu (naizgled nepromjenjivu, statičnu), ZNA sebe, BIVA tim sebe, DJELUJE putem sebe. Djelovanje na ovom nivou nema veze sa tijelom i umom, već razumijevanjem i sviješću. Oni koji su zaglavili zbog jednoobraznog načina razvoja na Budnom Čovjeku – a to u indijskoj duhovnosti također DANAS nazivaju Probuđenim čovjekom – oni ne mogu dalje da se razvijaju, jer svijest ne može da se manifestira u potpunosti na svim umovima jer umovi nisu dosegli svoj najbolji način rada, svoju najvišu razinu te time su ostala dva uma OGRANIČENA u izražavanju. Oni ostaju zaglavljeni na Mezoteričnom Krugu i danas iz poznajemo kao dobre majstore, gjanije ograničenog tipa, advaite ograničenog tipa, koji pričaju i “djeluju” samo iz dominantnog uma kroz koji su ušli u više stanje, kroz tip čovjeka koji su dostigli a koji u sebi sadrži tip čovjeka sa kojeg nivoa su krenuli u unutarnju evoluciju. Oni nemaju sposobnost da učenje prenesu na umove koje u sebi nisu osvijestili i u koje nisu spustili više aspekte umova, tj. viša dva uma. Njihova razina “probuđenja”, da tako kažem je Ananda i dalje ne mogu da se razvijaju sve dok ne razumiju ili im se ne promijeni nivo Bića.
Jasno mi je da ovo duhovnost ne može da razumije te da nemaju blage veze šta ovdje govorim. Današnja duhovnost nema veze sa ovim što ovdje pišem.
Oslobođen čovjek Zna, Jeste, Djeluje, potpuno je Jedno sa Prirodom Apsoluta, ima kompletno Znanje o učenju, sebi, drugima, razumije druga učenja pod uvjetom da ih je proučavao, može sebe izraziti kroz bilo koje učenje koje poznaje i zna sve aspekte svakog od tih učenja i to na praktičan, simboličan način, putem parabola, simbola, značenja jezika i slično. On može da stvara nova učenja ili nove kombinacije, može da mijenja značenja, stvara novu simboliku i parabole, itd.
Ezoterični krug je potpuno duhovni krug razumijevanja. To je Rađanje Apsoluta, Boga, kao Čovjeka. To je taj potencijal koji čovjek ima ali rijetko tko ga dostiže. Taj aspekt čovjeka, tj. taj čovjek preokreće djelovanje Sila te ih spušta ponovo nazad odakle je i krenuo i prosvjetljuje sve umove koliko je to moguće, svoje djelovanje, svoj život, itd.

Apsolut se manifestira kao Istinsko Ja, Budno Stanje, ulazi u stanje Sna i u Duboki San – nemojte sada ovo gledati kao procese ili funkcije unutar tih stanja – spaja sva četiri stanja svijesti i prožima ih. Evolucija se nastavlja ali na višoj ravni, ravni Mentala (Sva Sunca). Sva četiri tijela su budna, izgrađena do kraja i onaj koji ide dalje dobiva nova viša tijela za svoj daljnji razvoj na Mentalnoj Razini. Pod mentalom nemojte miješati funkciju intelekta i sam intelekt kao zamišljanje, mentalne slike i slično.
U toj razini Učenja ili tom krugu Svjesnog Čovjeka Bog i manifestacija su Jedno. Bog je Čovjek a Čovjek je Bog. I to nema veze sa vama, vama kao osobnošću ili dobrom ili lošem razumijevanju “To je Bog”, ili “ti si Bog” ili preciznije “Bog je ti”. To nije proglašavanje sebe bogom radi tko zna kojeg razloga. Zato i kažemo da Objektivno Stanje i taj krug Učenja čovjek ne može da razumije sve dok nije blizu njega ili nije ušao u taj krug učenja. Sva značenja čovjeka na svim razinama ispod Mezoteričnog i Ezoteričnog kruga nemaju veze sa značenjima koja oni imaju, ili njihovog razumijevanja učenja, duhovnosti, Boga, sebe.
Na tom krugu svo znanje Mezoteričnog Kruga se ponovo i iznova uči na drugačiji način u skladu sa tim krugom, sve se ponovo mijenja a time i značenja, znanja, informacije, itd. Ja vam neću otkriti sve u vezi ovog već sam vam dao naznake koje imaju za cilj da preispitate sve što ste do sada naučili ili razumjeli. Oni koji su dobili naznake uživo razumiju u skladu sa svojim nivoom Bića šta sam rekao i mogu da ovo povežu u jednu cjelinu i da pogledaju sve što su do sada učili NOVIM OČIMA – tj. novom sviješću. Ali to ne znači da mogu da sve ovo primjene jer sve se uči na nov način, drugačiji način, što je i očito vama kojima sam dao tumačenje ovog znanja.

Svaki nivo učenja i razumijevanja nosi sa sobom prvo znanje o tome, informacije, uvide o cjelini učenja prije no što krene praktična i sveobuhvatna primjena učenja i osobna promjena ili transformacija. Sve što ste znali o sebi na nižem nivou se mijenja i to znanje postaje sveobuhvatnije, prodornije, jače a time nosi i svoje opasnosti, svoje prepreke, svoje robovanje, sile koje rade na tom nivou. Praksa se drugačije razumije i radi, više se ne prevodi puno vremena u raznim svjesnim ili nesvjesnim sjedenjima, mantre više ne postoje na način na koji su postojale, prakse ili Sadhana više nije kakva je bila, radi se uživo i direktno sa stanjima svijesti u životu, sa drugima, sa sobom, manifestiraju se novi krugovi života i time se mijenja i karma i samskara, itd. Preskakanje ovih krugova nije moguće, kao što nije moguće ni preskakanje nivoa Bića.

Nadam se da vam je ovo razjasnilo neke nedoumice. Možda se kasnije usmjerim na svaki dio ovog što sam pojasnio te vam dublje i obuhvatnije pojasnim jer ovdje je to više “nabacano”, “skakao” sam na različite nivoe pojašnjavanja i razumijevanja, itd. Svoj Put sada možete vidjeti (ovi koji znaju šta govorim) na drugačiji način, dosadašnji put dublje razumjeti, redefinirati ciljeve kojima težite, jasnoću koja vam je potrebna, primjenu koja više nije ograničena samo na djelomično razumijevanje učenja, itd.

Rado ću odgovoriti na vaše komentare, ako ih bude, privatno ili javno.