Kroz prethodne tekstove dotakao sam određene prepreke, konkretnije, ali nisam dotakao jednu mnogo konkretniju prepreku a to je promjena čovjeka sa nivoa bića. Iako tu specifičnu prepreku dotaknem kroz indirektno pisanje o nečemu, znam prostu činjenicu da to većini nije vidljivo, da to nije dovoljno jasno i mnogi ne znaju činjenice različitim nivoima bića, iako mnogi pričaju o nekim sličnim idejama, ili citiraju, prepisuju, spominju to – kao recimo ideja o karmi, ideja o podizanju svijesti, transformaciji, transcendenciji, i slično. Koliko god se o tome govorilo postoji nešto što sprečava razumijevanje, a to je vaš nivo bića. Današnja duhovnost ne može povezati činjenice u jednu cjelinu i to je rana na tijelu duhovnosti oko nas. Postavlja se prosto pitanje zašto je to tako? Razumijevanje cjeline i dijela određuje nivoa bića onog tko uzima učenje. Obično intelektualno shvaćanje, koje se miješa sa razumijevanjem, određuje nečiji nivo bića, učenje na koje će čovjek naići također određuje nivo bića, ljude koje će sresti, načine primijene učenja, osobno sviđanje i nesviđanje, ili ukratko SVE određuje vaš nivo bića.
O nivou bića je teško davati konkretne definicije, otuda se o njemu priča indirektno kroz mnoge ideje učenja, kroz razna učenja, neovisno o epohi kada je učenje nastalo, ili jeziku koje koristi, ili različitosti ideja i koncepata svih učenja. Ako pogledamo učenja možemo primijetiti kako se ta učenja razlikuju u tumačenju od čovjeka do čovjeka, od majstora do majstora, i ona, iako to tako može izgledati, nisu suprotna jedna drugima ili da su neki više ili manje u pravu. Ono što je kamen spoticanja jeste nivoa bića onih koji uzimaju to učenje, onih koji ih tumače, nivoi bića majstora i učitelja koji pripadaju različitim tradicijama, ideje koje ne mogu i ne smiju biti pomiješane a one to upravo i jesu jer oni koji ih uzimaju imaju “zbrkan” (miješanje različitih dijelova svijesti, različiti aspekti magnetskog centra u čovjeku, tumačenje pomoću različitih aspekata umova u čovjeku, itd.) nivoa bića. Da bi mogao da shvati nivo bića čovjek mora proučavati kozmologiju, ali ne kroz bukvalno shvaćanje onog što bi trebalo biti simbol ili priča, već kroz razumijevanje sebe i univerzuma u cjelini i istovremeno. Kozmologija univerzuma je preslika kozmologije čovjeka te njegovih različitih aspekata, baš kao što je potrebno razumjeti CJELINU učenja istovremeno prilikom proučavanja dijela određenog učenja. A tu treba znati da se cjelina učenja i dio učenja u zavisnosti od nivoa – rasta i razvoja bića – mijenja te je potrebno stalno preispitivanje učenja s ciljem unutarnje evolucije.
Učenje se shvaća na tri načina, ali se također i razumije na tri načina – Fizički, Umni i Duhovni način. Svaki od ta tri načina u sebi krije trostruku podjelu u skladu sa cjelinom podijele. Fizički način – orijentiran fizičkim umom, vanjskim umom, čulnim dijelovima uma te njegovim trostrukim aspektom koji u sebi sadrži svaki od sljedeća dva uma + njegov (dotični) um – učenje razumije samo na bukvalan, fizički, čulni način. Sve se tumači na taj način, sve se smatra vanjskim, sve je čulno. Umni način ili psihički način shvaćanja orijentiran je ka unutra – um orijentiran ka unutra, unutarnja čula percepcije, umno razumijevanje i shvaćanje u prenesenom značenju, psihološki aspekt shvaćanja ideja učenja – sve iz učenja shvaća na prenesen način. Zna da se govori o njegovom umu, o njemu iznutra, o transformaciji čovjeka kao uma, sve ideje učenja govore o različitim stadijima njegova uma, različitim razumijevanjima iznutra, o različitim stanjima njegove svijesti (pretežno umne svijesti i ograničenja), itd. Duhovni način razumijevanja učenja – sve je povezano sa sviješću, bićem, manifestacijom JEDNE svijesti kroz različite aspekte, nivo bića izvan umne i fizičke svijesti, izvan uma i tijela, uma i materije, orijentiran samo na sjedinjenje sa Izvornim – učenje prihvaća u skladu sa prirodom čovjeka, njegovom sviješću, njegovim nivoom bića, proširenjem svijesti i podizanjem svijesti, sjedinjenjem bića sa izvornim stanje (Bogom, Apsolutom, Najvišom Sviješću), ali i obrnutom manifestacijom od bića ka svijetu, promjenom razine razumijevanja učenja i sebe, novom točkom percepcije (nekad se naziva i transcendencija), ali i spoznajom istinskog Ja, uvidom u svoju Pravu Prirodu, itd.
Čovjek visokog nivoa Bića učenje razumije ISTOVREMENO kroz sva ta tri aspekta, i zna koji dio je povezan sa fizičkim svijetom i njegovim životom, koji dio je povezan sa umnim ili unutarnjim životom, i koji je dio povezan sa njegovim duhovnim životom ili manifestacijom njega kao bića. Ali isto tako zna da svaki aspekt razumijevanja učenja je povezan sa ista ta tri nivoa razumijevanja unutar određenog, ograničenog, aspekta kroz koji netko razumije. Tj. fizičko razumijevanje učenja u sebi krije sva tri aspekta razumijevanja učenja ALI UNUTAR fizičkog razumijevanja učenja. A tako je sa svakim nivoom razumijevanja učenja jer vaš nivo bića određuje aspekt razumijevanja učenja, tj. da li će to biti fizički, umni ili duhovni aspekt.
S druge strane, izvan ovih aspekata razumijevanja, učenje se razumije putem različitih stanja svijesti. Četiri stanja svijesti su duboki san, spavanje, svakodnevna budnost, i transcendentno stanje svijesti ili turiiya – ova četiri stanja svijesti u način na koji ih razumije niži aspekt bića. Ukoliko se ovo govori nekom tko ima viši aspekt bića on će ova stanja svijesti razumjeti na drugačiji način od čovjeka koji ima niži nivo bića. Za njega ova stanja svijesti idu ovim redoslijedom: Duboki san, San, Budnost, Probuđena svijest ili Turiiya. On svakodnevnu budnost neće miješati sa istinskom Budnošću koja govori o Budnom Stanju svijesti, svijesti o sebi, svom istinskom ja, Psihičkom Biću (Svjedoku, Promatraču). Za njega je San, kao stanje svijesti, svakodnevna budnost u kojoj su čula i tijelo aktivni ali on se nalazi u snu kao temelju nivoa bića na kojem se nalazi. On zna da se mora probuditi, da mora postati Budan, jer nema drugačijeg načina da se Probudi iz Sna koji sanja, Sna o sebi, svijetu, bogu, duhovnosti.
Najviši nivo Bića ova tri stanja razumije na sasvim drugačiji način od prethodna dva nivoa bića. Najviši nivo Bića jeste Biće koje je Sjedinjeno sa Izvorom, biće koje ZNA da je on sam Apsolut (ovdje neću ulaziti u ove aspekte i točna značenja “ja sam apsolut” stanja zbog zloupotrebe tog znanja). Njegovo razumijevanje, definirano njegovim nivoom bića ide u obrnutom smjeru: Turiiya, Budnost, San, Duboki San. Ali ima i jedna mala zagonetka, da tako kažem, ovdje. On i duboki san razumije na drugačiji način od prethodna dva razumijevanja Učenja. Objektivna Svijest (Svijest Ne-dualnosti); Budno stanje svijesti – on je budan, svjestan sebe kao svijesti, Istinsko Ja; San – kao izražaj njegovog Istinskog Ja ili Stanja u svijetu sna, svijetu značenja, svijetu manifestacije; Duboki San – Manifestacija sva tri gornja stanja unutar mehaničkog ili usnulog života koji se odvija mehanički, materijalizira se bez njegovog svjesnog učešća, sve što dolazi iz njega (njegova gornja tri stanja svijesti) uzima svoj tok u skladu sa kozmologijom sila i njihovom manifestacijom u vremenu i prostoru, tjelesne i materijalne aspekte njegove svijesti nad kojima više nije potrebna budnost, itd.
Svaki od ovih aspekata u sebi krije manifestaciju Triju osnovnih Sila kreiranja univerzuma ali i pojedinačno bića – Tamah, Rajah i Sattvu (a ovo je dio koji sam pojašnjavao u prijašnjim tekstovima, i znanje koje je toliko široko da ne može stati u jednu knjigu, a kamoli u jedan tekst).
Svako od ovih stanja svijesti učenje razumije u skladu sa stanjem svijesti, ili drugačije rečeno, u skladu sa dominantnim stanjem svijesti unutar pojedinačnog bića, čovjeka, itd. (Da bi ste ovo bolje razumjeli morate održavati u sebi sve informacije koje pišem i dio koji trenutno čitate, morate uspoređivati sa informacijama iz cjeline koju ste prethodno razumjeli).

U skladu sa ovim, kroz spise i učenja pojavljuje se simbolika koja upućuje čovjeka na dublje razumijevanje ali i primjenu učenja. Simboli i priče (parabole) uvijek su u odnosu na stanje; način na koji se učenje prima – fizički ili bukvalni, umni (tzv. psihički) i duhovni način; u skladu sa definiram stanjem svijesti, temeljnim stanjem svijesti unutar različitih aspekata čovjeka, itd. Simbol ili parabola koja se koristi može biti shvaćena bukvalno i povezana sa materijalnim ili fizičkim životom čovjeka; može biti shvaćena u psihološkom tj. prenesenom umnom značenju; može biti shvaćena u duhovnom značenju;  može biti shvaćena u skladu sa različitim stanjima svijesti; nivoom Bića;  ali i može biti shvaćena sa još jednom podjelom a to je na TIP čovjeka (sedam različitim tipova ljudi – pogledati bibliju, Postanak 1 poglavlje), ili pročitati od Gurđijeva ideju o sedam različitih tipova ljudi.
Simbolika i parabole (duhovne, psihološke i fizičke priče) mijenjaju se u skladu sa različitim nivoom Bića ali i težnje koju čovjek ima, njegove trenutno razvijene svijesti i njegova trenutačna razumijevanja. No, ne smijete zaboraviti da je sve to što sam opisao CJELINA a ne zasebni dijelovi, iako se sve ovo može i proučava se u početku kao ZASEBNI dio unutar cjeline učenja. Da bi čovjek promijenio svoj nivo bića on mora RAZUMJETI cjelinu učenja, ali on cjelinu učenja uvijek razumije u skladu sa gore opisanim nivoima razumijevanja u zavisnosti od toga kojem nivou on pripada, a to je opet nivo Bića. Bez obzira na to on se mora truditi da razumije učenje kao cjelinu bez obzira na kojem nivou bića se nalazio jer samo na taj način on može stvarno napredovati i stvarno se razvijati.

Svaki nivo bića u sebi krije stalne oscilacije koje idu od niže oscilacije, preko svog stalnog nivoa oscilacije u kojoj se često nalazi, pa do najviše oscilacije razumijevanja učenja. Tako će se i tumačenje, razumijevanje, primjena učenja mijenjati. Isto tako, u skladu sa tim mijenjat će se i prepreke koje mu se pojavljuju jer svaki dio, svaki aspekt koji sam opisao, a opet u skladu sa nivoom bića, ima svoje prepreke koje se moraju preći u unutarnjem rastu i razvoju. Te prepreke generalno mogu biti slične na svakom aspektu unutarnjeg razumijevanja ili na svakom aspektu nivoa bića, ali on su u skladu sa suptilnošću svijesti, time i prepreke postaju veoma suptilne i u početku teško primjetljive. Upravo, primjenom i razumijevanjem, koje čovjek AKTIVNO održava i njemu teži, on uviđa prepreke koje su njegove individualne te na taj način svoju svijest čini suptilnijom i sposobnijom da prepozna svoje prepreke te da s njima radi, baš kao što i prepoznaje suptilne dijelove učenja, suptilniju cjelinu učenja te prelazi na više nivoe postojanja, više nivoe bića.
U skladu sa tim oscilacija – razumijevanjem Guna ili Sila te njihove manifestacije i različitosti manifestacije – on će u svom razvoju prepoznati oscilacije ka dole, ka gore i oscilacije održavanja. On razumije da su te oscilacije potrebne baš kao što određeni dijelovi Kozmologije pojašnjavaju kao manifestaciju Apsoluta na različitim dimenzijama manifestacije. A ovo je također jako široko i teško da se objasni u nekoliko redaka teksta. No, svaka od tih oscilacija u sebi sadrži tri razine kretanja u skladu sa tri gune ili sile. Ponekad je potrebno podržati, naizgled lošu, oscilaciju kretanja ka dole jer je moguće da neke stvari iz učenja i unutarnjeg razvoja nisu do kraja razvijene te se moramo vratiti na niže oktave manifestacije i popraviti razumijevanje učenja, promijeniti određene dijelove sebe, transformirati ih pod nekim drugačijim razumijevanjem od razumijevanja koje smo tada imali, i slično. Nekad moramo duže vremena stajati na jednom mjestu dok se učenje ne integrira u sve pore našeg života, a nekada moramo ulagati napor ka višim oscilacijama kako bi smo podigli vibracije i pomogli drugim dijelovima nas da razumiju svoje dijelove te tako djelovali na novi nivo bića, tj. podizanje razine bića.

Nivo Bića definiran je i preprekama koje imamo, njihovom učestalošću, identifikacijom sa njima, situacijama u životu te načinu primanja životnih utisaka ali i manifestaciji utisaka iz sebe na nivo života. Jer Nivo Bića određen je i definiran je nivoom Života koji imamo, ali i obrnuto. Kada čovjeku više svijesti kažemo “nivo života” on jasno percipira da je riječ o nivou bića, te pod “nivoom života” on zna da je tu uključeno sve, od dijela i cjeline, od stanja svijesti, razumijevanja sebe i drugih i samog svijeta, tipa čovjeka, tipa učenja u skladu sa tipom čovjeka, itd., jer on VIDI CJELINU i svaki dio u skladu sa tom cjelinom.

*** nastavak: različitost tumačenja učenja ***