tumblr_nu67ytcyn81rmptlxo1_1280U prethodnom tekstu “Koncept sebe i transformacija” dotakao sam neke ideje o transformaciji i transcendenciji. Rekao sam da je transformacija i transcendencija cilj svake duhovne discipline te da se te dvije riječi zloupotrebljavaju unutar duhovnosti, krivo tumače, koriste u osobne, manipulativne svrhe te da većina stvari koje su u duhovnosti izrečene nemaju nikakve veze sa stvarnim, evolutivnim napretkom.
Svaka ideja povezana sa unutarnjom evolucijom usmjerena je na određeni dio u čovjeku, a taj dio nije njegova osobnost. Čovjek koji nije upoznao sebe, koji nije upoznao svoju osobnost, proveo godine u promatranju iste, odvojio sebe od osobe i tijela – sebe kao svjedoka ili promatrača u početku – te naučio da se suočava sa procesima unutar njega na ispravan način, ne miješajući različite razine učenja, stvorio dovoljno energije kroz trenje u sebi te tu energiju kristalizirao u svjedočenje (svijest) ne može da razumije više elemente učenja, ne može da postigne stadije svijesti o kojima mašta te da sve to ide u pogrešan dio u njemu, dio povezan sa njegovom slikom o sebi, konceptom o sebi, izvorištem tog koncepta o sebi. Umjesto da u njemu jača svjesnost kao manifestacija njegove svijesti (Bića), te da doživi stvarnu PROMJENU sebe, ne lažnu promjenu koncepata o sebi bez temeljne promjene izvora koncepta o sebi (slike o sebi, ideje o sebi, lažne osobnosti) u njemu se kristalizira ono što ga vodi u “pakao” a ne u “raj”, tj. vodi ga u degradaciju a ne u unutarnju evoluciji.

Kada pogledamo to što nazivam “duhovnom scenom” – a nazivam to zbog toga što je to samo jedna predstava o duhovnosti koja nema veze sa stvarnom duhovnošću – uviđamo činjenicu da je cijela “scena” usmjerena na ideje o probuđenju, prosvjetljenju, idiličnim predstavama o visokim duhovnim razinama, i slično. To ukazuje, svakom tko poznaje cijelu strukturu, o jednom velikom zabavištu, luna parku, fantaziji, a kao podloga ili motivacijska sila iza toga stoji oholost, arogancija, lažne predstave, materijalna dobit, uspjeh koji nije ostvaren u materiji pa se manifestira u duhovnosti pod krinkom zadovoljenja slike o sebi ili koncepta o sebi, marketinga, ili strah, bol, patnja, osjećaj manje vrijednosti koji su podloga željama za uspjehom, osjećajem bitnosti i lažne veličine, i slično. Onaj tko poznaje strukturu duhovnosti zna da baš kao što ne možete čitati i pisati a da niste prije toga naučili slova, tako ne možete dostići stabilne promijene ili stabilna stanja svijesti dok niste transformirali svoje niže nivoe osobnosti, dok niste izgradili “centar gravitacije” u sebi koji je odvojen od sila koje vas vuku dole i koji može da usmjerava evoluciju u jednom određenom pravcu u skladu sa ciljem učenja i osobnim ciljem, dok niste kristalizirali ono što može da duhovno evoluira a ne ono što dolazi sa “zemlje”.
Unutarnja promjena dolazi kao rezultat dugogodišnje prakse samo-suočavanja, proučavanja sebe, izgradnje svjedoka, nevezivanja (odvojenosti; ne-poistovjećivanja), ispravne izgradnje onog što vodi ka višim stanjima svijesti jer osobnost ne može biti u višem stanju svijesti jer trijada sila koje čine osobnost nije trijada sila koja može ući u višu trijadu sila, te ona nije održiva u razini vremena koja označava više stanje svijesti (ovo ću kasnije dotaknuti). Jasno je da pogrešne ideje u duhovnosti ovo ne razumiju te govore da Biće nije u vremenu i prostoru, ponavljaju to kao papige u kavezu i cijelo vrijeme ostaju u kavezu. Biće nije u vremenu i prostoru, to je jasno, ali manifestacija Bića na svim razinama kozmosa vezana je vremenom i prostorom te supstanca svijesti Bića određuje kvalitetu vremena i prostora u kojem će se Biće manifestirati. Biće nije u unutarnjoj evoluciji ali njegova manifestacija jeste. A to lako možete dokazati uviđajući različite manifestacije ljudi oko vas koje ukazuju na njihovu unutarnju evoluciju, na razinu njihovog Bića, a ta razina Bića može da se poveća, može da mijenja strukturu, može da degradira ili evoluira. Ono što vas zbunjuje tu jeste rečenica ili dio koji govori o tome da je Biće manifestacija Apsoluta te da je ono Njemu istovjetno. Da ALI KAO SUPSTANCA. Ono što čini, ispunjava Biće, kao temelje jeste ISTOVJETNO APSOLUTU. No, to ne znači da je nevidljiva “forma” Bića evoluirala u manifestaciji (a sve je manifestacija unutar Apsoluta). Svaka manifestacija u sebi krije supstancu Apsoluta bez obzira na kojoj se razini ta manifestacija nalazila. Ali to ne znači i bolju razinu manifestacije za to biće, tu formu, jer evolucija na kozmičkoj razini vezana je sa količinom i kvalitetom svijesti, njenom manifestacijom, supstancom, razinom Bića, funkcijama tog bića, itd.
Jasno mi je da me većina neće razumjeti u ovom što sam napisao, ali to ni ne očekujem. Da bi ste me razumjeli morate napustiti način na koji ste do sada učili i krenuti ispočetka u svojoj individualnoj evoluciji – individua u ovom slučaju označava onaj svjesni dio u vama koji ima mogućnost učenja i evolucije.

Nevidljivi dio vas, onaj pasivni dio u vama (svjedok, svijest, promatrač) je dio koji prolazi evoluciju. U skladu sa svojom razinom, koja je povezana sa razinom Bića, on oblači različite osobnosti i tijela na sebe. Mnogi su svjesni da su tijela samo odjeća za tzv. “dušu” – kažem “tzv. dušu” jer vi u biti nemate pojma šta je duša, niti šta to znači, te dušom nazivate vitalni dio u sebi povezan sa vitalnim dijelom uma u globalu – ali nisu svjesni da je i osobnost kao manifestacija Uma isto tako odjeća, da je Um isto tako odjeća, da je čak i to što ne znate šta je to, tj. Duša, isto odjeća za Biće. U smislu Unutarnje evolucije, a da me tzv. duhovna scena može razumjeti, znate da vi morate skidati slojeve koji prekrivaju Istinsko Biće, to vam je u nekoj mjeri jasno. Ono što se ne govori ili barem ne javno i svima jeste da nemate šta skinuti sa nečega ako to “nečega” nije dovoljno kristalizirano. Ideja, koja dolazi iz Indije i njene ideje duhovnosti – a nije nimalo ispravnija od nekih DUHOVNIH škola na zapadu (a nemojte miješati Duhovnost sa magijsko-okultnim, tzv. duhovnim, religioznim u smislu organizacije ili raznim meditativnim pristupima) – i koju “bogu hvala” ne razumijete jeste da vi već jeste apsolut, da vi već jeste prosvijetljeni, da se tu nema šta raditi već samo prepoznati, i slično (da ali KOJE VI?). Ta ideja nije ispravno predočena, nije ispravno shvaćena, ne znači to što vi mislite da znači. Ako do sada, u ovom tekstu, niste to shvatili to samo znači da nemate dovoljno SUPSTANCE koja omogućuje razumijevanje te Ideje. Da, vi kao SUPSTANCA jeste Apsolut, da vi jeste istovjetni Njemu, da sve jeste On, da u tom smislu sve jeste prosvijetljeno i vi niste ništa više prosvjetljeni od bubašvabe ispod vašeg stola. Nisu vam predočili niz koraka ili stepenica koje POJAŠNJAVAJU ŠTA TO ZNAČI. Sve je Apsolut, ali iako je sve Apsolut, bez razvoja to “sve” će ostati na razini na kojoj je i sada. Supstanca koja čini Apsolut unutar pojedinačnog bića mora da se razvije, količinski poveća, kristalizira, razvije svijest koja može da ide na više razine postojanja, itd.

Prepreke su ono što morate osvijestiti u sebi, osobnost je ono čega se morate riješiti (to je vaša pogrešna ideja o tzv. “ubistvu” ega – a bez toga što nazivate egom VI NE POSTOJITE jer nemate SUPSTANCU koja bi mogla postojati), morate se ODVEZATI od onog što pripada NIŽIM SILA MANIFESTACIJE, transformirati energiju unutar tih dijelova i upotrijebiti je za izgradnju Sebe – Sebe u smislu vaše Svijesti. Ideje o radu na Ništavilu, na Stvarnom, na Sjedinjenju i Jednosti (Advaita) su divne ideje i većina završi mrtva ne uspijevajući da dođu u to stanje. Dugogodišnji rad na tome, ako nije samozavaravanje, kristalizira SVIJEST. To vam nisu rekli. Jer da su vam rekli vi ne bi ste bili tu, u tim idejama, u tim “školama”. Govore vam bajke jer vide razinu vašeg Bića, a ona može da razumije samo bajke i ništa više. I pomoću tih bajki pokušavaju da POJEDINCE izvuku iz zatvora. (Koliko li su pojedinaca izvukli?) No, o tome neki drugi put.

Krenuti na Put ka Sebi znači ZNATI koje to SEBE treba razvijati, a koje “sebe” -ili drugim riječima osobnost, procesi i slično – treba suspregnuti. Rad na sebi uvijek ide U DVA PRAVCA. Prepreka tome su sumnje, podozrivosti, strahovi, osjećaj nemoći, negativne emocije, pogrešni koncepti o sebi i svijetu, pogrešni duhovni koncepti, itd.
U kršćanstvu se govori da je najveći grijeh upravo grijeh protiv Svetog Duha. Problem je što većina ne zna, a ni oni koji vam ovo govore, šta je to Sveti Duh, i koji je to zapravo grijeh protiv njega koji se ne oprašta. Sveti Duh je poveznica između Apsoluta i njegove manifestacije, one je Sila koja vezuje druge Sile, on je Učenje, on je Majstor, on je Ideja Evolucije, on je manifestacija SILE BOGA (Apsoluta) kojom On uvezuje univerzum, on je Vrijeme iza Vremena, Prostor IZA Prostora, itd. Grijeh  koji je neoprostiv tiče se sumnje, podozrivosti, nepovjerenja, straha, negativnih emocija, pogrešnog koncepta o sebi (sebi kao posebnoj osobi odvojenoj od svijeta, univerzuma, boga), itd.
ZAŠTO?
Zato što svaki taj dio uništava usmjerenje na Izvor čovjekovog Bića, uništava usmjerenje na Apsolut, uništava razumijevanje kozmičkog poretka Apsoluta, uništava razumijevanje Svrhe (a to je simbol za Apsolut), te vas kao manifestaciju bića – a to ne osjetite i ne znate iako možete imati informacije koje nazivate znanjem – ograničava, sputava, udaljava, pogrešno kristalizira, orijentira samo na sebe kao osobnost bez osjećaja i poveznice sa Duhom – ono što neki pogrešno razumiju kada je riječ o teoriji zavjere i nekim duhovnim školama koje govore o “ljudima bez duše” i “ljudi sa dušom” jer NIŠTA NE MOŽE POSTOJATI BEZ DUŠE, ali BEZ KONTAKTA SA DUHOM može, i a to se misli u ezoteričnim školama iz kojih dolaze ove informacije. Ako ste promatrali sebe tada se uvidjeli da vas sumnja, strah, negativne emocije i koncepti, itd. ZATVARAJU za Stvarnost, za kontakt sa Silom (manifestacijom, ili mogu reći i funkcijom, Boga, Apsoluta) oko vas, te će te “umrijeti u vlastitom grijehu” a grijeh u ovom slučaju jeste orijentiranost na sebe, osobnost i procese, kao odbacivanje Sile koja vas povezuje, Sila Svetog Duha. Tj. nemate povjerenje, duboko osjećanje poveznice sa Izvorom, duboki osjećaj Postojanja, predanost, istinitost, otvorenost ka Tome, itd. te se zatvarate u ljušturu koju nazivate sobom, a ona je “grijeh” ili POGREŠNI CILJ, POGREŠNO USMJERENJE, pogrešan izvor, itd. Umirete u tome u čemu ste zatvoreni i ponovo se vraćate na početak evolucije.

Sumnjati u Izvor koji stoji kao temelj iza vas je sumnja u Boga, sumnja u Apsolut, sumnja u Sveti Duh (kao vezu, silu povezivanja). Sumnja vas vuče u dublju materijalnost, tupost, inerciju, stah, negativne emocije, projekcije na druge, svijet i sebe. Sumnja u sebe, je sumanja u sam Apsolut. Sumnja u Majstora je sumnja u Apsolut, sumnja u svijet i život je sumnja u Apsolut, a tim, sve to, je sumnja u Sveti Duh, a to je upravo tzv. grijeh o kojom govori religija. A grijeh je pogrešno usmjerenje, pogrešno idealiziranje nečeg što NIJE život, što NIJE živo, itd. Samo čovjek koji je Svjestan, možemo reći na ograničen način, nije grešan.
Evolucija je vezana za nivo Bića, nivo njegove Svijesti. Prepreke – sumnja, strahovi, negativni koncepti i emocije, itd. – služe nižim silama s ciljem odražavanja čovjeka na razini na kojoj se trenutno nalazi. Evolucija Svijesti nije vremenska ali čovjek jeste. Vrijeme je manifestacija, ali izvorište Čovjeka nije Manifestacija, već bezvremenost. A bezvremenost je Biće, a razina Bića definira ŽIVOT KAKAV ŽIVITE, svijet unutar vas (vanjski i unutarnji) u kojem živite, vašu sudbinu (jer sudbina je određena Razinom Bića ne zakonom Karme kako mislite), a razina Bića se mijenja SVJESNIM RADOM, SVJESNIM USMJERENJEM, SVJESNOM VOLJOM ZA EVOLUCIJOM, jer vas ne NESVJESNOST (razina bića) i dovela ovamo i ovdje vas održava. Vrijeme i prostor u kojem se nalazite određuje vaša Razina Bića. A Razina Bića se manifestira kroz tzv. križ (krst) kao SADAŠNJICA ili točka dodira vertikale Bića i horizontale Uma (ispravni Sadašnji Trenutak). Zato vam se govori da je Sadašnji trenutak ono što omogućuje evoluciju. Ali vam se ne govori ŠTA JE TO SADAŠNJI TRENUTAK i vi mislite da je sadašnji trenutak RUPA između prošlosti i budućnosti, ali TO JE I DALJE VRIJEME. Također ne govori vam se ništa više o Sadašnjem Trenutku koji nema veze sa vremenom i prostorom, koji nema veze sa sekundama između prošlog vremena i budućeg vremena, koji nema veze sa vašim trenutnim stanjem, koji je mnogo širi, veći, prožetiji od toga što vam je rečeno. To je govori samo Učenicima, ali ne i javnosti, zbog zloupotrebe, zbog opasnosti koje to znanje ima u sebi, itd. Stanje u kojem ste SADA je Razina vašeg Bića. Otuda sumnja, strah, negativne emocije i koncepti, orijentiranost na osobnost i slično, govori o vašoj RAZINI BIĆA. A ako želite da PROMIJENTE razinu Bića, tada morate RADITI NA TOM BIĆU, a pošto BIĆE ne možete osjetiti niti direktno raditi na njemu, osim ako ste čovjek tog nivoa a za tog čovjeka JOŠ NISAM ČUO da postoji na ovom nivou, morate raditi indirektno, mijenjanjem, promjenom, transformacijom, a tome svemu je prepreka to što osjećate kao sebe, vaša razina svijesti, razumijevanja, znanja, ili ukratko i ponovo RAZINA BIĆA.
Promjena započinje promjenom mišljenja, osjećanja, i djelovanja čovjeka. On mijenja TOČKU iz koje percipira sebe, druge, svijet, učenje, itd. Promjena točke percepcije ili onog što vi nazivate “sviješću” dolazi kroz razumijevanje DA VI NISTE ta osobnost, to tijelo, taj proces, ta vitalna emocija, ova umna manifestacija, itd. I sve dok to SAZNANJE ne bude DIO vas kao što je ZNANJE da ste čovjek, ne možemo to smatrati promjenom – a to je jedno od tumačenja riječi PRO-svijetljen. Jer ONAJ KOJI TO ZNA (JESTE, BITI) jeste PRO-buđen iz sna iluzije – vjerovanja u tijelo, um, osobnost, svijet, itd. Jer ne možete biti Pro-Buđeni ako nemate u odnosu na ŠTA DA BUDETE Pro-Buđeni. Kada ste to što je vaša Istinska Priroda tada ste OSLOBOĐENI, ali čega??

U Radu sa tim to znači da ste vi TAJ KOJI JE SVJESTAN svoje manifestacije. Kristalizacijom ili pojačavanjem te svjesnosti, stvaranjem centra svijesti u sebi, vi stvarate temelj promjene, temelj drugačije percepcije i kroz taj temelj ili percepciju suočavate se sa onim što vas drži dole, te neke dijelove odbacujete, neke dijelove izgrađujete, neke dijelove održavate U SKLADU sa ciljem, ukazom percepcije, usmjerenjem, itd. A cilj i usmjerenje ne smije biti različito od generalnog cilja Sila Evolucije, koje se u Tantri nazivaju Pratisanichara, tj. Sile koje vode ka Izvoru, od oboda kreacije prema njenom centru, tj. Nemanifestiranom Apsolutu. Sve što udaljuje od toga, a na putu ste ka Sebi, ili ste u pravom smislu riječi Duhovni, smatra se grijehom, smatra se pogrešnim. SVE. Ne dijelovi koji vam se sviđaju, ne dijelovi kojih niste svjesni, i slično, VEĆ SVE. (Jer vi sada, baš kao i vaša razina bića, jeste SVEUKUPNOST svega što jeste, što vam se sviđa, ne sviđa, itd. Baš kao što je Apsolut SVEUKUPNOST SVEGA.)
Kada u sebi vjerujemo i podržavamo prepreke mi se udaljavamo od Puta. Karma, koju djelomično shvaćate (ne razumijete) određena je Razinom Bića, te time to ukazuje da Karma nije ono što su vam rekli da jeste. Karma je UZROK i POSLJEDICA samo na ovom nivou manifestacije, ali ona nije ISTINSKI UZROK. Ona je posljedica tog UZROKA koja u svojoj razini ima svoj vremensko-prostorni “uzrok i posljedicu”. Istinski Uzrok koji je temelj karme jeste RAZINA BIĆA. Razinu bića možete posredno shvatiti tako da uzmete primjer nebodera. Što ste na višem katu, to je percepcija (karma) drugačije. Onaj na prvom katu, onaj na drugom ili petnaestom katu nemaju istu karmu (manifestaciju, percepciju, čulnu stvarnost). Tu različitu karmu ne određuje sama karma, već RAZINA kata na kojoj se nalazite ili drugim riječima RAZINA BIĆA iako svi na svim katovima imaju ISTU supstancu Apsoluta (tj. po vama prosvijetljeni su). Karma pogleda sa kata na kojem se nalazite određuje sam kat na kojem se nalazite te u skladu sa njim imate percepciju (karmu) koja određuje tzv. uzrok i posljedicu percepcije, kata (nivoa) na kojem se nalazite. Otuda, nivo ili kat na kojem se nalazite donosi karmu (percepciju) koju imate. Ako je nivo vaše percepcije sumnja, podozrenje, strah, pogrešan koncept, itd. to je nivo vašeg Bića koji je istinski UZROK te percepcije. Otuda percepcija NIJE ZNANJE, već manifestacija ZNANJA, a ZNANJE je vaš NIVO BIĆA. Jer u količini onog što ZNATE imat ćete i percepciju u skladu sa onim što znate. Otuda, to što znate jeste vaša percepcija, a percepcija je ono što znate. Otuda, istovjetni ste Bogu na nivou vaše percepcije koja je vaše znanje manifestirano kao percepcija, i samo tog Boga znate. A to možete biti “pogrešan bog” ili “idol” kojeg ste izgradili te time činite neoprostivi grijeh, itd.

***

Mnogi su me pitali kako da Promatrača učine aktivnim, kako da djeluju i slično. Neki su me pitali u vezi reakcija kada su u promatraču ili svjedočenju. Neki su mi rekli o problemu kako da ispravno reagiraju na nešto oko sebe ili u sebi, ili od kuda se javlja sama želja da se nešto učini?
Nalazim da ovaj tekst, ako se iole shvati (ne govorim o razumijevanju) daje podlogu da odgovorim na ta pitanja.

Čovjek, ovakav kakav jeste, ne može da UČINI NIŠTA. Ali može da određenim inteligentnim postupcima, uz pomoć određenih ideja Učenja, dovede sebe do trenutka Činjenja. Iako tu ideju ni sam Gurđijev – od kojeg i potiče na zapadu, ta ideja iako se o njoj govori i na istoku, ali na drugačiji način – nije do kraja pojasnio, jer nije našao za shodno da se treba pojašnjavati (kao što mnoge stvari nije dao zbog činjenice da čovjek još nije spreman za njih, a oni kojima je potrebno to znanje, kada kristaliziraju svoje Pravo Ja, dolaze sami do odgovora jer imaju ZNANJE kako da PRONAĐU odgovor a ne da prinuđeno “prihvaćaju” ponuđene odgovore. I zbog toga što to znam negiram postignuće raznim “prosvijetljenim”, “probuđenim”, “advaita majstorima”, “tantra i yoga majstorima” jer očigledno je da ne znaju to, a da su na tom nivou to bi prirodno znali, tj. znali kako da pronađu ZNANJE koje im je dalje potrebno za evoluciju) pojašnjenje je vezano za ovo što sam ovdje napisao, razinu Bića, kristalizaciju svijesti, unutarnju promjenu, uz ISPRAVNO shvaćanje riječi “vjera” a ne ono koje se danas koristi, promjenu percepcije i slično.
Promatrač, kada se izgrađuje – a to znači da on može da se supstancom poveća (izgradi), osnaži, pojača – on je u početku pasivan a osobnost i mehanički um su aktivni. Aktivno znači da “djeluju” a pasivno znači da se nalazi IZA proces (djelovanja) mehanike unutar čovjeka. Aktivno je površina na kojoj se dešava reakcija i život, a pasivno je ono što temelji tom životu kao sjeme. Da bi se promatrač učinio IOLE aktivnim potrebno je naučiti da se ne ide za onim što je sada aktivno, a to su procesi uma i osobnosti. Problem na koji nailazite jeste ispravna reakcija, jer Promatrač ne reagira. No ono što ne znate ili vam nije do kraja jasno jeste da Promatrač sa svojom količinom svijesti ili supstance, povećava Razinu Bića, te time MIJENJA FUNKCIJE, tj. ono što vi nazivate osobinama, osobnošću, mislima, emocijom, pokretom, shvaćanjem, inteligencijom, pameću, itd. Funkcije su takve jer je promatrač nerazvijen i nema dovoljno supstance kako bi mogao da djeluje na promjenu percepcije koja je FUNKCIJA ili manifestacija ZNANJA tj. promatrača, ili drugim riječima na vašoj razini, REAKCIJAMA. Problem je što je čovjek reakciju NESVJESNO zamijenio sa riječju AKCIJA. Ne postoji AKCIJA na nivou na kojem se sada nalazite, jer reakcija je AKCIJA nivoa Bića, ili jednostavnije ali ne i do kraja istinito, nivoa Promatrača ili Svjedoka. U tu svrhu Učenja govore o tome da MORATE ŽIVJETI ideje Učenja iako ne znate da li su one istinite (imati vjere) te PROMATRATI, svjedočiti ili saznati da li posljedicom one odgovaraju tome o čemu pričaju (ovo je način pomoću kojeg znamo da to što pričate o svojoj svijesti, i tome da ste prosvijetljeni, nije istina) jer samo pomoću posljedice, u ovom momentu vašeg razvoja, možete znati idete li ispravnim pravcem ili degradirate (kretanje ne znači napredak). Ako ste promatranjem života i sebe uvidjeli nešto, to što ste uvidjeli mijenja sam život i vašu manifestaciju (um, procese, emocije, koncepte, uvjerenja) te time potvrđujete promjenu. Promatrač je pasivan ali se razvija. Kada se on dovoljno, pod idejama Rada razvije, on djeluje, kao Sila, na dotadašnje funkcije te se one mijenjaju te time se mijenja i reakcija na svijet, sebe, druge. Otuda, nivo vašeg promatrača ogleda se promjenom reakcije ali i percepcije na druge, svijet, sebe, Boga, itd. To mijenja vas i vaše reakcije te dovodi drugačije reakcije na svijet, druge i sebe te se kroz te reakcije uviđa, posljedično, promjena ili kristalizacija Promatrača ili Svjedoka.
Znači, promatranjem, suočavanje, trenjem (Tapahom ili Tapasom), drugačijim načinom mišljenja (stjecanjem novih stavova i uvjerenja, ili prihvaćanjem onog što Učenje kaže da trebate prihvatiti) postepeno mijenjate razinu svijesti, time i razinu promatrača i time posljedično funkcije – misli, emocije, pokrete, uvjerenja, stavove, itd.
No, šta učiniti dok se to ne desi?
ODVOJITE se od onog što vaša osobnost radi, ALI UNUTAR SEBE (svjedočenjem), ne pasivizacijom tijela i uma. To je tupost, inertnost koja nastaje temeljena strahom, bolom, patnjom, i slično, te ne vodi EVOLUCIJI. Drugim riječima, odvajanjem dopuštate osobnosti da reagira ZNAJUĆI da NISTE TO ŠTO REAGIRA, TA OSOBNOST. Kako se mijenjate REAKCIJE SE MIJENJAJU. Također, naučite pod idejama Učenja šta treba da podržavate, šta treba da odbacite, šta treba da održavate. A to je, iako ograničena, inteligencija. Reakcije će se dešavati, asocijacije emocija i misli (a vi smatrate da vi mislite i vi imate emocije, što je pogrešno) će se dešavati ALI VI ĆETE (promatrač) biti odvojeni od njih i polako ih moći mijenjati. Jer Uvid u njih, i ispravno viđenje (percepcija) će dovesti da ih ŽELITE mijenjati. Otuda ŽELJA NIJE POGREŠNA. Ono što je Buddha o tome rekao POGREŠNO JE PRENOSENO, degradirano je kao posljedica degradacije Učenja, Budizma. Promjenom razine promatrača mijenja se i promjena želja, ali i želje koje imate dolaze iz tri različite razine u vama i to trebate PROMATRANJEM da uvidite te da “DJELUJETE” u skladu sa tim Uvidom. Želja za činjenjem NIJE ŽELJA. To je pritisak vitalne sile u vama koja nije pod vašom kontrolom jer NIVO VAŠE SVIJESTI NE DOZVOLJAVA kontrolu nad tim. Ali Unutarnji Razvoj i Rast vam daje mogućnost, promatranjem i primjenom učenja, da odlučite KOJE ĆETE želje podržati a koje ne. Volja se razvija, a time se ojačava i promatrač, odvajanjem od želje i voljenjem onoga što NE ŽELITE. No, postoji Sila IZNAD VOLJE, a to je (ograničeno izrečeno) STANJE promatrača, a s njom se dolazi u kontakt pomoću (TO JE IDEJA POMOĆI – Sila iznad Volje jer izgradnja volje je povezana sa izgradnjom svjedoka ili promatrača kod Gurđijeva koju NI SAMI NJEGOVI učenici NE ZNAJU jer im nije dao to znanje zbog toga što je ZNAO da se to znanje pronalazi na nivou Čovjeka 5, Čovjeka sa Istinskim Ja, Pravim Ja, Čovjeka na “Sliku Božju”) nevezanosti i POVJERENJA prema – za sada vjerovanju da ste jedno sa Apsolutom – Apsolutu. Ta ideja je izražena idejom o “Božjoj Volji” koja je danas krivo shvaćena i krivo se upotrebljava. Sada ne mogu da ulazim u to ŠTA TO TOČNO ZNAČI – uostalom to znanje se daje samo UČENICIMA, ali ne i imitatorima učenika bez obzira o tzv. inicijacijama ili pripadanjima nekoj školi ili Majstoru, otuda AKO ste UČENIK dobit ćete to znanje ako ste u Istinskoj školi ili Učenju. Da bi ste djelovali na Želje počnite IMATI PRAVE Želje, a ne mehaničke želje vitalne sile. To ćete steći tako da ŽELITE ono što VAM UČENJE kaže da ŽELITE, a da bi to mogli MORATE ŽRTVOVATI SVOJU SAMOVOLJU Učenju i Majstoru na određeno vrijeme, ne zauvijek – ovo kažem da netko ne bi dobio način manipulacije sa onima koji ne razumiju šta to znači. I to je najosnovniji i NAJNIŽI način kako da naučite ŽELITI. Također, način da se nauči željeti jeste dovođenje TRI UMA u JEDAN UM pod GOSPODARENJEM SVJESNOSTI I SVJEDOKA.
Primjer: tjelesnošću radi jedan posao, vitalnom željom se natjeraj da ŽELIŠ DA RADIŠ TAJ POSAO, a intelektom promatraj i usmjeri silu promatranja na to što radiš. To stvara JEDNU ŽELJU – vitalni um i vitalni dijelovi UNUTAR SVIH UMOVA – koja OBUHVAĆA cijelo tijelo i um te po prvi put DOŽIVLJAVATE KAKO IZGLEDA DJELOVANJE iako na ograničen način. Razina iznad te, u kojoj je potpunije Djelovanje jeste ISTINSKO JA, a ono ne djeluje samo sa Voljom, već i SILOM (a to Znanje sam nekima od vas i dao ali je upitno koliko ga dalje razvijate i koliko ga koristite), a to djelovanje započinje oblikovanje svijeta, individualnog svijeta, oko vas dovodeći vas na određene linija iznad života kojeg sada poznajete.

Ne postoji ispravna reakcija, ne postoji ispravna želja na nivou na kojem se nalazite. Jedino ISPRAVNO je STANJE IZ KOJEG TO RADITE, a ne želja ili reakcija bila ona dobra ili loša u skladu sa tumačenjem socijalnog okruženja. Ako se DEŠAVA reakcija neka se dešava, ali VI NJOME nemojte biti zarobljeni već se ODVOJITE od nje i SVJESNO je percipirajte, i to je prvi korak ka poravnavanju sebe sa višom manifestacijom “života”. Drugi korak je da ZNATE da ste VI TAJ KOJI PERCIPIRA. A ostali se DODAJU na to kao na TEMELJ, jer to i jeste temelj PROMJENE. Bez osnovnih koraka u Radu ne možemo pričati o svjesnom djelovanju, svjesnom životu, svjesnoj želji, svjesnoj promjeni. Naučite da svjesno želite nešto, a ne da vas nesvjesna želja povlači za sobom. Naučite da svjesno mislite a ne da vas nesvjesne asocijacije povlače za sobom. Naučite se svjesno kretati a ne da vas mehanika pokreta povlači za sobom. Naučite da svjesno stvarate uvjerenja a ne da vas nesvjesna uvjerenja temeljena na strahu, patnju, bolu, projekciji, sumnji, podozrivosti povlače za sobom. Tek tada možemo pričati o pitanjima koje ste mi postavili na pravi način i mogu vam dati znanje potrebno za to.